velikost textu

Monitorování toxikologických testů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Monitorování toxikologických testů
Název v angličtině:
Monitoring of toxicological tests
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Rosecká
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Oponent:
Dr. Burkhard Horstkotte, Ph.D.,M.Sc.
Konzultant:
prof. Manuel Miro
Id práce:
205677
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 03.06.2021
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Michaela Rosecká Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Monitorování toxikologických testů Cílem této práce bylo monitorování kinetických profilů permeace fluorescenčního markeru přes monovrstvu buněk (MDCKII-MDR) pomocí sekvenční injekční analýzy. K tomuto účelu byl využit nový typ cely, který umožňuje měření ze 2 kompartmentů – donorového a akceptorového. Cela byla během experimentu termostatována na 37°C a obsah akceptorového kompartmentu byl nepřetržitě míchán. Experiment byl vždy několikrát opakován, aby byla zajištěna opakovatelnost interakce látky s membránovým transportérem. Inserty s monovrstvou buněk MDCKII-MDR byly po každém experimentu vyměněny. Buňky použité v tomto experimentu měly geneticky modifikovaný P-glykoprotein. K on-line monitorování extracelulárního transportu byl využit Rhodamin 123 jakožto fluorescenční marker. Kinetika průchodu tohoto markeru byla sledována pomocí plně automatizovaného systému sekvenční injekční analýzy, a to v pětiminutových intervalech vždy po dobu 120 minut. Vzorek byl vždy v jednom cyklu odebírán z donorového kompartmentu, v následujícím cyklu pak z kompartmentu akceptorového. Dále byl zkoumán vliv inhibitoru P-glykoproteinu, kterým byl v této práci verapamil. Byl sledován jeho účinek na výsledný kinetický profil, který se projevil inhibicí testovaného transportéru.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Michaela Rosecká Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Monitoring of toxicological tests The aim of this work was to monitor kinetic profiles of permeation of fluorescent marker through cell monolayer (MDCKII-MDR) by sequential injection analysis. For this purpose, a new type of permeation module was prepared that could measure from 2 compartments – donor and acceptor. The module was thermostated at 37°C during the experiment and liquid in the acceptor compartment was continuously agitated. Experiments were repeated to observe difference in interaction of fluorescent marker with cell membrane transporter. MDCKII-MDR monolayer cell inserts were replaced after the experiments. The cell line used in this experiment include a genetically modified P-glycoprotein. Rhodamine 123, the fluorescent agent, was applied for on-line monitoring of extracellular transport. The permeability kinetics of this marker was monitored using a fully automated sequential injection analysis system with five minutes sampling intervals for the testing period of 120 minutes. The sample was taken from the donor compartment in one cycle, and from the acceptor one in the next cycle. Then, the effect of the P-glycoprotein inhibitor, which was verapamil in this work, was investigated. Its inhibition effect on the cell membrane transporter was proved in the resulting obtained kinetic profile.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Rosecká 2.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Rosecká 270 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Rosecká 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Rosecká 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Burkhard Horstkotte, Ph.D.,M.Sc. 265 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 152 kB