velikost textu

HPLC separace fenolických látek z rostlinného materiálu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
HPLC separace fenolických látek z rostlinného materiálu
Název v angličtině:
HPLC separation of phenolic substances in plant material
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jana Majerčíková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Oponent:
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Id práce:
205672
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Jana Majerčíková Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: HPLC separace fenolických látek z rostlinného materiálu Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj a optimalizaci HPLC-DAD metody pro stanovení 17 fenolických látek (kyselina gallová, kyselina protokatechinová, kyselina 4- aminobenzoová, kyselina chlorogenová, katechin, kyselina kávová, epikatechin, vanilin, kyselina p-kumarová, kyselina ferulová, kyselina salicylová, rutin, kyselina o-kumarová, kvercitrin, myricetin, kvercetin a kaempferol) v odrůdě meruněk Betynka. V rámci optimalizace bylo provedeno testování několika typů stacionárních fází a gradientů mobilní fáze. Pro měření vzorků byla použita předkolona Security GuardTM Polar C18 (4 x 2,0 mm, 3 μm) a kolona Luna Omega Polar (150 mm x 2,1 x 3 μm). Mobilní fází byla zvolena ultračistá voda okyselená kyselinou octovou na pH 2,8 a acetonitril. Byla používána gradientová eluce s počátečním izokratickým úsekem, celková analýza trvala 17 minut. Nastřikovaný objem byl 1 μl a průtoková rychlost 0,6 ml/min. Látky byly detekovány pomocí DAD spektrofotometrického detektoru při vlnových délkách 254, 260, 280 a 320 nm. Validovaná metoda HPLC-DAD byla využita pro srovnání obsahu fenolických látek v čerstvém materiálu a po 10, 20 a 30 dnech skladování v 1-methylcyklopropylenu. Dále byly porovnávány vzorky, u nichž byl použity pesticidy s vzorkem bez ošetření chemickým postřikem. Pro analýzu bylo naváženo příslušné množství meruňkového homogenátu a jako extrakční roztok byl použit methanol s 0,1% kyselinou octovou. Ve vzorcích byly kvantifikovány 4 látky, a to kyselina chlorogenová, katechin, epikatechin a rutin. Jejich množství bylo největší u vzorku bez chemického ošetření a rovněž docházelo ke změnám koncentrací v průběhu skladování.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Jana Majerčíková Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of the diploma thesis: HPLC separation of phenolic substances in plant material This diploma thesis is focused on development and optimization HPLC-DAD method for determination of 17 phenolic compounds (gallic acid, protocatechuic acid, 4-aminobenzoic acid, chlorogenic acid, catechin, caffeic acid, epicatechin, vanillin, p-coumaric acid, ferulic acid, salicylic acid, rutin, o-coumaric acid, quercitrin, myricetin, quercetin and kaempferol) in apricot variety Betynka. In the process of optimization several types of stationary phase and gradients of mobile phase were tested. For the analysis of real samples guard column Security GuardTM Polar C18 (4 x 2.0 mm, 3 μm) and column Luna Omega Polar (150 mm x 2.1 x 3 μm) were selected. As mobile phase the mixture of ultrapure water acidified with the acetic acid to pH 2.8 and acetonitrile was used. For the analysis the gradient elution with initial isocratic step was used, total analysis time was 17 minutes. The flow rate was 0.6 ml/min and the injection volume 1 μl. The detection was performed by DAD spectrophotometric detector at wavelengths of 254, 260, 280 and 320 nm. Validate HPLC-DAD method was applied for comparison of phenolic compound content in the original material and after 10, 20 and 30 days storage in 1-methylcyclopropene. Further, apricots treated with pesticides with control group without treatment pesticides were compared. For the extraction methanol with 0.1% acetic acid was used. In real samples 4 phenolic compounds – chlorogenic acid, catechin, epicatechin and rutin were detected and quantified. The highest levels of concentrations were found out in original samples and during the storage the changes of these original levels were observed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Majerčíková 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Majerčíková 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Majerčíková 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Jana Majerčíková 227 kB