velikost textu

Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken
Název v angličtině:
Automation of liberation tests for releasing biologically active substances from nanofibers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Schneidrová
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Martina Háková, Ph.D.
Id práce:
205667
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Marie Schneidrová Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken Tato diplomová práce se zabývá automatizací liberace antibiotika tetracyklinu (TTC) z nanovlákenného nosiče, za využití neseparační průtokové metody sekvenční injekční analýzy. Pro detekci signálu byl používán UV-VIS spektrofotometr. Měření byla realizována za využití 1-3 paralelně zapojených Franzových cel umístěných ve vodní lázni. Jako liberační média byly použity tlumivé roztoky o pH 7,4 a 4,5. Liberace TTC probíhala ze dvou různých nanovlákenných nosičů - typ „A“ a „AK“, lišících se v postupu při své výrobě. Každý z nich tedy vykazoval odlišné vlastnosti, týkající se především množství navázaného TTC a způsobu jeho vazby na nosič. Výroba těchto nanovláken byla realizována Technickou univerzitou v Liberci za využití technologie NanoSpiderTM. Měření probíhala za různých, předem stanovených podmínek, reprezentujících stav lidské kůže - dvě rozdílné hodnoty pH (7,4; 4,5) a teploty (32°C; 37°C). Byly využívány také čtyři různé typy membránových filtrů, které liberační profily v průběhu měření různě ovlivňovaly. Jednalo se o filtry tvořené polyamidovým, polytetrafluorethylenovým, polykarbonátovým materiálem a materiálem vyrobeným z esterů celulózy. Z těchto filtrů byl nakonec vybrán jeden, který měl nejoptimálnější vlastnosti pro další měření - liberaci TTC z nosiče optimálně prodloužil tak, že byly dostatečně viditelné rozdíly v testovaných materiálech, ale jinak konkrétní liberační profil příliš neovlivňoval. Získané liberační profily byly mezi sebou následně porovnány a zhodnoceny. Hlavními sledovanými parametry byla rychlost uvolňování TTC z daného nanovlákenného nosiče a výsledné hodnoty uvolněného TTC, dosažené při různých podmínkách měření.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Marie Schneidrová Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of the diploma thesis: Automation of liberation tests for releasing biologically active substance from nanofibers The main goal of this diploma thesis is an automation of TTC liberation from nanofibers, using non-separation flow method sequential injection analysis. UV-VIS spectrophotometer was used for the detection of signal. Measurements were carried out using 1-3 connected Franz cells in parallel, palced in the water bath. Buffer solutions with pH 7.4 and 4.5 were used as liberation media. The liberation of TTC was realized from two different nanofiber carriers – types „A“ and „AK“, Difference was in their preparation process. Because of this, each of them revealed various characteristics mainly related to the amount of bound TTC and the way of its binding to the nanofiber carrier. Production of these nanofibers was realized by Technical University Liberec using the technology NanoSpiderTM. Measurements were performed under various predetermined conditions, representing the state of the human skin – two different pH (7.4; 4.5) and temperature (32°C; 37°C) values. Four different types of membrane filters were also used, which influenced the liberation profiles in various ways during the tests. The filters were made of polyamide, polytetrafluorethylen, polycarbonate material and material created from esters of cellulose. In the end only one membrane filter was chosen, that had the most optimal properties for the next measurements – optimally prolonged the liberation of TTC from the carrier, so that differences in tested materials were clearly visible, but otherwise the liberation profile didn´t influence that much. Finally, the obtained liberation profiles were evaluated and compared. The main monitored parameters were the release rate of TTC from the nanofiber carrier and the final values of the released TTC, which were achieved under the different measurement conditions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Schneidrová 20.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marie Schneidrová 95 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Schneidrová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Schneidrová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Marie Schneidrová 75 kB