velikost textu

Vývoj a validácia metódy pre stanovenie Cyklosporínu A v biorelevantných médiách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a validácia metódy pre stanovenie Cyklosporínu A v biorelevantných médiách
Název v češtině:
Vývoj a validace metody pro stanovení Cyklosporínu A v biorelevantních mediích
Název v angličtině:
Development and validation of method for determination of of Cyclosporine in biorelevant mediums
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Matej Tichoň
Vedoucí:
PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lenka Krčmová, Ph.D.
Id práce:
205656
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytickej chémie Kandidát: Matej Tichoň Školiteľ: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vývoj a validácia metódy pre stanovenie cyklosporínu A v biorelevantných médiách Pre stanovenie cyklosporínu A v biorelevantných médiách bola vytvorená nová analytická metóda za použitia ultra-vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Analýza bola uskutočnená na kolóne KinetexTM 1,7 µm C18, 50 x 2,1 mm (Phenomenex, USA). Mobilná fáza bola tvorená ultračistou vodou okyslenou kyselinou fosforečnou na pH = 2,40 a zmesou metanol : acetonitril (90 : 10) v celkovom pomere vodnej a organickej fázy 30 : 70. Analýza prebiehala 5 minút pri teplote 60 °C s konštantným prietokom 0,5 ml/min. Pri analýze bola použitá gradientová elúcia, ktorá v čase 0 minút začínala koncentráciou 70 % organickej fázy a stúpala do času 5 minút na koncentráciu 100 %. Cyklosporín A bol detegovaný pri 210 nm. Retenčný čas látky bol 3,08 min. Po nájdení optimálnych podmienok bola metóda plne validovaná. Kľúčové slová: cyklosporín A, UHPLC, biorelevantné média
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles university Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Matej Tichoň Supervisor: assoc. prof. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Title of diploma thesis: Development and validation of method for determination of cyclosporine A in biorelevant mediums For the determination of cyclosporine A in biorelevant mediums, a new analytical method was developed by using of ultra-high performance liquid chromatography. The analysis was performed on a Kinetex™ 1.7 µm, C18 column, 50 x 2.1 mm (Phenomenex, USA). The mobile phase consisted of ultrapure water acidified with phosphoric acid to pH = 2.40 and mixture of methanol : acetonitrile (90 : 10) in a total ratio of 30 : 70 aqueous to organic phases. The analysis was carried out at 60 °C for 5 minutes with a constant flow rate of 0.5 ml/min. Gradient elution was used in the analysis, starting at 70 % organic phase at 0 minutes and increasing to 100 % at 5 minutes. Cyclosporine A was detected at 210 nm. The retention time of the substance was 3.08 min. Having the optimized conditions in hands, the method was fully validated. Keywords: cyclosporine A, UHPLC, biorelevant mediums
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Matej Tichoň 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Matej Tichoň 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Matej Tichoň 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Krčmová, Ph.D. 264 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Matej Tichoň 94 kB