velikost textu

Sledování stability zásobního roztoku benzalkonium chloridu metodou HPLC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sledování stability zásobního roztoku benzalkonium chloridu metodou HPLC
Název v angličtině:
Stability testing of benzalconium chloride stock solution by HPLC
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Křesťanová
Vedoucí:
PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Id práce:
205653
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Petra Křesťanová Školitel: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Název diplomové práce: Sledování stability zásobního roztoku benzalkonium chloridu metodou HPLC V této diplomové práci je hodnocena stabilita benzalkonium chloridu v zásobním vodném roztoku. Cílem práce bylo vybrat nejvhodnější podmínky uchovávání a stanovit dobu použitelnosti. K provedení stabilitní studie byla použita metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Byly připraveny vzorky o hodnotách pH 6,8 a 5, uchovávané ve skleněných a plastových lahvičkách při laboratorní teplotě a snížené teplotě za nepřístupu světla. Stabilita byla testována v intervalech 0, 7, 14, 28, 60 a 90 dní. Všechny vzorky vykazovaly dobrou stabilitu během celé doby testování, nebyly mezi nimi výrazné rozdíly. Jako doporučené podmínky pro uchovávání byly vybrány laboratorní teplota a prostředí s hodnotou pH 6,8 v nádobách z tmavého skla. Takto připravené roztoky jsou použitelné po dobu tří měsíců.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Petra Křesťanová Supervisor: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Title of the diploma thesis: Monitoring the stability of benzalkonium chloride stock solution by HPLC method This diploma thesis evaluates the stability of benzalkonium chloride in aqueous stock solution. The purpose of this work was to choose the most suitable conditions for storing and determine the shelf-life. This stability study was conducted by validated High Performance Liquid Chromatography method. Tested samples were prepared with pH 6.8 and 5 and stored in glass and plastic containers at room and lowered temperature in the absence of light. The stability was analysed in intervals of 0, 7, 14, 28, 60 and 90 days. All samples showed a good stability during the whole time of testing, without any significant differences. The recommended conditions for storing benzalkonium chloride solutions are room temperature and pH 6.8 in dark glass containers. These solutions can be used in the period of three months.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Křesťanová 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Křesťanová 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Křesťanová 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Mgr. Petra Křesťanová 187 kB