velikost textu

Příprava afinitních nosičů pro klinickou diagnostiku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava afinitních nosičů pro klinickou diagnostiku
Název v angličtině:
Preparation of affinity surfaces for clinical diagnostics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Kalaninová
Vedoucí:
Mgr. Petr Pompach, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petr Žáček, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Petra Darebná
Id práce:
205614
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
metoda měkkého přistávání iontů, neutravidin, botulotoxin A, BoNT/A, MALDI/TOF hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova v angličtině:
ambient ion soft landing, neutravidin, botulinum toxin A, BoNT/A, MALDI/TOF mass spectrometry
Abstrakt:
Abstrakt Botulotoxiny jsou skupinou proteinových jedů produkovaných bakteriemi rodu Clostridium. Tyto toxiny patří mezi vysoce toxické látky způsobující paralytické onemocnění známé jako botulismus. Na základě své endopeptidasové aktivity toxiny blokují uvolnění neurotransmiteru v spojích nervových buněk. Jelikož se účinky intoxikace dostaví již do 48 hodin a toxin je schopen ve své aktivní formě setrvat až po dobu několika měsíců, byly kategorizovány jako potenciální zbraň bio-terorismu. Z hlediska účinné léčby je tedy důležité nalézt rychlou metodu, která bude schopna nejenom stanovit přítomnost botulotoxinu, ale i jeho konkrétní typ. Tato práce je dokumentací nové metody potenciálně využitelné ke stanovení přítomnosti botulotoxinů v různých matricích. Metoda je založena na detekci produktů proteasové aktivity botulotoxinu A (BoNT/A) pomocí afinitních nosičů a MALDI hmotnostní spektrometrie. V rámci této práce byly k detekci a stanovení limitu detekce produktů aktivity BoNT/A využity afinitní nosiče připravené metodou měkkého přistávání iontů. Pro imobilizaci byly zvoleny proteiny s vysokou afinitou k biotinu – avidin, neutravidin a streptavidin – pro účely nabohacení biotinylovaných peptidových produktů BoNT/A reakce. Metoda využívající kombinaci afinitních nosičů a MALDI hmotnostní spektrometrie se jeví jako velice výhodná pro detekci BoNT/A z důvodu její citlivosti, robustnosti a časové nenáročnosti. Klíčová slova: metoda měkkého přistávání iontů, neutravidin, botulotoxin A, BoNT/A, MALDI/TOF hmotnostní spektrometrie
Abstract v angličtině:
Abstract Botulinum toxins are group of protein venoms produced by Clostridium bacteria. These toxins belong to the most toxic substances causing paralytic disease called botulism. The endopeptidase activity of the toxins leads to the blockage of neurotransmitters release to neural junctions. Since the first symptoms of botulism are observed within 48 hours and toxin remains active for months, botulinum toxins are considered as potential bio- terrorism agents. For successful treatment, fast assays for detection of the toxin presence and type are highly required. This work presents a new method that could be potentially used for determination of botulotoxin in various matrices. The method is based on the detection of products of botulinum toxin A (BoNT/A) endopeptidase activity by affinity surfaces prepared by ambient ion soft landing and MALDI mass spectrometry. For immobilization and subsequent enrichment of biotinylated products of BoNT/A activity, proteins with high affinity to biotin – avidin, neutravidin and streptavidin – were used. The presented method, which combines affinity surfaces with MALDI mass spectrometry is sensitive, robust and fast and might be potentially used for detection of BoNT/A activity. Key words: ambient ion soft landing, neutravidin, botulinum toxin A, BoNT/A, MALDI/TOF mass spectrometry (In Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Kalaninová 1.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Kalaninová 155 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Kalaninová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Pompach, Ph.D. 365 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Žáček, Ph.D. 1.5 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Zuzana Kalaninová 345 kB