velikost textu

Účinky a metabolismus anthelmintik v pícninách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účinky a metabolismus anthelmintik v pícninách
Název v angličtině:
The effects and metabolism of anthelmintics in fodder plants
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anežka Nováková
Vedoucí:
Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
Konzultant:
Ing. Lenka Langhansová, Ph.D.
Id práce:
205608
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Anežka Nováková Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Konzultant: Ing. Lenka Langhansová, Ph.D. Název diplomové práce: Účinky a metabolismus anthelmintik v pícninách Léčiva jsou potenciálně nebezpečnými kontaminanty životního prostředí. Vstup anthelmintik do životního prostředí je zejména exkrementy léčených zvířat. Anthelmintika mohou negativně ovlivňovat ekosystém svým působením na necílové organismy jako jsou rostliny a půdní mikroorganismy. Riziková je i akumulace léčiv v rostlinách. Konzumace těchto rostlin může podporovat rozvoj rezistence u helmintů. Tato práce se zabývala studiem vlivu a biotransformace často používaných anthelmintik albendazolu (ABZ), ivermektinu (IVM) a monepantelu (MOP) v pícních rostlinách vojtěšce seté (Medicago sativa) a jeteli lučním (Trifolium pratense). Pro vyhodnocení byly použity rostliny kultivované v in vitro podmínkách a rostliny pěstované ve skleníku. Fytotoxicita byla sledována na semínkách a celých rostlinách měřením délky kořenů, stanovením obsahu prolinu, světlosběrných pigmentů a celkového obsahu proteinů. Po aplikaci IVM byla pozorována mírná fytotoxicita, ostatní anthelmintika neměla na většinu stanovovaných parametrů signifikantní vliv. Identifikace ABZ metabolitů probíhala pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie spojené s tandemovou hmotnostní spektrometrií (UHPL-MS/MS). Z výsledků vyplývá schopnost vychytávání a metabolizace ABZ v obou rostlinách. Na základě identifikovaných metabolitů byla navržena schémata metabolických drah ABZ. Většina metabolitů se dá považovat za deaktivované produkty, avšak část z nich je nestabilní a může být opět transformována na aktivní látky, které mohou dále působit v ekosystému.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Anežka Nováková Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Consultant: Ing. Lenka Langhansová, Ph.D. Title of diploma thesis: The effects and metabolism of anthelmintics in fodder plants Drugs are potentially dangerous contaminants of the environment. The entry of anthelmintics into the environment is mainly via excrement of treated animals. Anthelmintics can negatively affect the ecosystem by acting on non-target organisms such as plants and soil microorganisms. The accumulation of medicines in plants is also at risk. The consumption of these plants may promote the development of resistance in helminths. This thesis looked at the study of the influence and biotransformation of frequently used anthelmintics of albendazole (ABZ), ivermectin (IVM) and monepantel (MOP) in the forage plants of alfalfa seté (Medicago sativa) and the meadow clover (Trifolium pratense). Plants cultivated in in vitro conditions and plants grown in a greenhouse were used for evaluation. Phytotoxicity was monitored on seeds and whole plants by measuring the length of the roots, by determining the content of proline, light-collecting pigments and the total protein content. Mild phytotoxicity was observed after ivm administration, while other anthelmintics had no significant effect on most of the parameters determined. The identification of ABZ metabolites was carried out using high-performance liquid chromatography associated with tandem mass spektrometry (UHPL-MS/MS). The results show the ability to uptake and metabolise ABZ in both plants. Based on the identified metabolites, ABZ metabolic pathways schemes have been proposed. Most metabolites can be considered deactivated products, but some of them are unstable and can be transformed again into active substances that can continue to act in the ecosystem.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anežka Nováková 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anežka Nováková 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anežka Nováková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 154 kB