velikost textu

„Absolutely“ and its Czech translation counterparts

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Absolutely“ and its Czech translation counterparts
Název v češtině:
„Absolutely“ a jeho české překladové protějšky
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vlastislav Ryšavý
Vedoucí:
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Denisa Šebestová
Id práce:
205582
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika — Francouzština pro mezikulturní komunikaci (AAA FK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
absolutely|adjunkt|adverbium|Český národní korpus|disjunkt|Evropský parlament|emphasizer|intenzifikace|InterCorp|projev|promluva|maximizer|modifikace|mluvený jazyk|subjunkt|syntax|stupeň|Treq
Klíčová slova v angličtině:
absolutely|adjunct|adverb|Czech National Corpus|degree|discourse|disjunct|European Parliament|emphasizer|intensifier|InterCorp|maximizer|modification|spoken language|speech|subjunct|syntax|Treq
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá funkcemi adverbia absolutely v současné angličtině a jeho možnostmi překladu do českého jazyka. Toto adverbium se užívá typicky jako příslovečné určení míry nebo jako intenzifikační modifikátor (zejména ve spojení se stupňovatelnými adjektivy, substantivy a slovesy). Příznačné je jeho užití zejména v neformálním mluveném jazyce, kde může zastávat rovněž funkci krátké neverbální odpovědi na pomezí elipsy ve funkci důrazného souhlasu. Čím dál častěji se však tato adverbia objevují i ve formálním hovoru (např. oficiálních projevech). Teoretická část práce charakterizuje zkoumané adverbium z formálního, pragmatického, morfologického i syntakticko-sémantického hlediska. Dále dokládá příklady užití tohoto adverbia ve větě s odkazem na funkce a situace, v nichž se vyskytuje. Analytická část této práce je pojata jako korpusově založená studie obsahující 150 příkladů extrahovaných z paralelního korpusu InterCorp, přesněji z rozhraní KonText. Příklady ilustrují formální použití studovaného jevu ve formálním mluveném projevu předneseném v Evropském parlamentu. Na základě těchto dat analytická část práce pracuje s konkordančními řádky získanými z rozhraní KonText a porovnává anglický originál s českým překladem. Přitom se zaměřuje na funkci adverbia ve větě a jeho český překladový protějšek.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This BA thesis is concerned with the functions of the adverb absolutely in contemporary English and its Czech translation counterparts. This adverb is typically employed as an adverbial of degree, or an intensifying modifier, most commonly with gradable adjectives, nouns and verbs. The use of absolutely is characteristic of primarily informal spoken English, where it may also occur in responses as an emphatic agreement forming ellipsis. The adverbial itself, however, appears to be becoming increasingly more frequent in formal speech as well (i. e. public speeches). The theoretical part of this thesis characterises the adverb from formal, pragmatic, morphological, and syntactic/semantic points of view. Furthermore, it features examples of usage in accordance with the functions and situations featuring absolutely. The functions of absolutely are examined in the analytical part of the thesis, specifically on the corpus of 150 examples drawn from the parallel corpus InterCorp and its interface KonText. The examples illustrate the use of absolutely in formal speeches delivered in the European Parliament. Based on the analysis of concordance lines, Czech translation counterparts come under scrutiny.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vlastislav Ryšavý 1.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vlastislav Ryšavý 376 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vlastislav Ryšavý 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vlastislav Ryšavý 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Denisa Šebestová 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB