velikost textu

Studium přímo lisovatelných tabletovin s kombinací chitosanu a silicifikované mikrokrystalické celulosy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium přímo lisovatelných tabletovin s kombinací chitosanu a silicifikované mikrokrystalické celulosy.
Název v angličtině:
A study of directly compressible tableting materials with the combination of chitosan and silicified microcrystalline cellulose.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Markéta Rabasová
Vedoucí:
PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Id práce:
205572
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Markéta Rabasová Školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin s kombinací chitosanu a silicifikované mikrokrystalické celulosy Tato práce se zabývá studiem lisovatelnosti přímo lisovatelných tabletovin s kombinací chitosanu a silicifikované mikrokrystalické celulosy Prosolv® SMCC 90 v poměru 3:1, jejich citlivosti na přídavek mazadla a pevnosti tablet v tahu. Retardačními složkami tabletovin jsou alginát sodný v koncentracích 30, 40 a 50 % nebo jeho kombinace s hypromelosou 15M v poměru 1:1 ve stejných koncentracích. Jako mazadlo je použit stearan hořečnatý v koncentraci 1 %, jako modelová léčivá látka je použit indometacin v koncentraci 20 %. Tabletoviny bez obsahu mazadla a léčiva jsou lisovány lisovacími silami 3, 3,5 a 4 kN, tabletoviny obsahující mazadlo a léčivo lisovací silou 4 kN pomocí materiálového testovacího zařízení T1-FRO 50 Zwick/Roell. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu, citlivost tabletovin na přídavek mazadla pomocí hodnot „lubricant sensitivity ratio“. Celková energie lisování roste s lisovací silou. Nejvyšší hodnoty vykazuje samotná směs chitosanu a Prosolvu® SMCC 90. S rostoucím obsahem retardantů se její hodnoty snižují, přídavek mazadla a indometacinu způsobuje další pokles hodnot. Plasticita klesá s lisovací silou. Nejvyšší hodnoty vykazuje kombinace chitosanu a Prosolvu® SMCC 90, hodnoty snižuje přítomnost retardujících složek a dále přídavek mazadla a indometacinu. Pevnost v tahu roste s lisovací silou. Nejvyšších hodnot dosahují směsi s kombinací alginátu a hypromelosy 15M a samotná směs chitosanu s Prosolvem® SMCC 90. Přídavek alginátu sodného hodnoty výrazně snižuje. Stearan hořečnatý snižuje pevnost všech tablet s výjimkou samotné směsi chitosanu s Prosolvem® SMCC 90, která má nejnižší citlivost na mazadlo. Nejvyšší hodnoty LSR vykazují tabletoviny s alginátem sodným, citlivost na mazadlo se zvyšuje s jeho rostoucí koncentrací.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Student: Markéta Rabasová Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma Thesis: A study of directly compressible tableting materials with the combination of chitosan and silicified microcrystalline cellulose This thesis deals with the study of compressibility of directly compressible tableting materials with chitosan and silicified microcrystalline cellulose Prosolv® SMCC 90 in a ratio of 3:1, their lubricant sensitivity and the tensile strength of tablets. Retardant components of the tableting materials are sodium alginate in concentrations of 30, 40 and 50 % or its combinations with hypromellose 15M in a ratio of 1:1 in the same concentrations. Magnesium stearate in a concentration of 1 % is used as a lubricant, indomethacin in a concentration of 20 % is used as a model drug. Tablets without the lubricant and the drug are compressed by compression forces of 3, 3,5 and 4 kN, tablets with the lubricant and the drug are compressed by compression force of 4 kN. T1-FRO 50 Zwick/Roell material testing equipment is used for the compression of the tablets. The compressibility is evaluated by the energy profile of the compression process, the lubricant sensitivity is evaluated by values of the lubricant sensitivity ratio. The total energy of compression increases with the compression force. The highest values are measured for the combination of chitosan and Prosolv® SMCC 90 without retardants. The values decrease with the rising concentration of retardants and furthermore with addition of the lubricant and indometacin. The plasticity values decrease with the compression force. The combination of chitosan and Prosolv® SMCC 90 alone has the highest values. The values decrease with the addition of retardants and furthermore with addition of the lubricant and indometacin. The tensile strength increases with the compression force. The highest values are measured for the tableting materials with the combination of sodium alginate and hypromellose 15M and for the combination of chitosan and Prosolv® SMCC 90 without retardants. The addition of sodium alginate significantly decreases the values. Magnesium stearate reduces the tensile strength of all tablets except for the combination of chitosan and Prosolv® SMCC 90 alone, which has the lowest lubricant sensitivity. The highest LSR values are shown by the tableting materials containing sodium alginate, the lubricant sensitivity increases with its concentration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Rabasová 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Rabasová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Rabasová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 152 kB