velikost textu

Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s chitosanem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s chitosanem
Název v angličtině:
A study of directly compressible tableting materials and tablets with chitosan.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Fleglová
Vedoucí:
PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Id práce:
205570
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Student Eliška Fleglová Školitel doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s chitosanem. Tato práce se zabývá studiem lisovatelnosti přímo lisovatelných tabletovin s chitosanem, jejich citlivosti na přídavek mazadla a pevnosti tablet v tahu. Dalšími složkami tabletovin jsou alginát sodný v koncentracích 30, 40 a 50 % nebo kombinace alginátu sodného a hypromelosy 15M v poměru 1:1 ve stejných koncentracích. Jako mazadlo je použit stearan hořečnatý v koncentraci 1 %. Jako modelová léčivá látka je použit indometacin v koncentraci 20 %. Tablety bez mazadla a léčiva jsou lisovány lisovacími silami 4, 4,5 a 5 kN, tablety s mazadlem a léčivem lisovací silou 4 kN na materiálovém testovacím zařízení T1-FRO 50 Zwick/Roell. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu, citlivost na přídavek mazadel pomocí hodnot „lubricant sensitivity ratio“. Celková energie lisování roste s lisovací silou. Nejvyšších hodnot dosahuje u samotného chitosanu. Přídavek retardujících složek její hodnoty snižuje. Plasticita klesá s lisovací silou a její hodnoty jsou vyrovnané. Pevnost tablet v tahu je nejvyšší v případě samotného chitosanu a jeho směsí s kombinací alginátu sodného a hypromelosy 15M. Stearan hořečnatý snižuje pevnost tablet v tahu v případě všech tabletovin, nejvíce u samotného chitosanu, který má tak nejvyšší citlivost na přídavek mazadla. Nejnižší citlivost na mazadlo vykazují tabletoviny obsahující chitosan s 30 a 40 % směsi alginátu sodného a hypromelosy 15M.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Pharmaceutical Technology Student Eliška Fleglová Consultant doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma Thesis A study of directly compressible tableting materials and tablets with chitosan. This thesis deals with the study of compressibility of directly compressible tableting materials with chitosan, their lubricant sensitivity and tensile strength of tablets. Other components of tableting materials are sodium alginate in a concentrations of 30, 40 and 50 %, or the combinations of sodium alginate and hypromellose 15M in the ratio of 1: 1 in the same concentrations. Magnesium stearate in a concentration of 1 % is used as a lubricant. Indomethacin in a concentration of 20 % is used as a model drug. Tablets without lubricant and without drug are compressed by compression forces 4, 4,5 and 5 kN, tablets with lubricant and with drug by compression force 4 kN using the material testing equipment T1- FRO 50 Zwick/Roell. The compressibility is evaluated by the energy profile of the compression process, sensitivity to lubricants by values lubricant sensitivity ratio. The total energy of compression increases with the compression force. It is the highest for chitosan alone. The addition of retardants decreases its values. The value of plasticity decreases with the compression force and its values are balanced. The tensile strength of the tablets is highest for chitosan alone and for its mixtures with a combination of sodium alginate and hypromellose 15M. Magnesium stearate reduces the tensile strength of the tablets, most for chitosan alone, which has the highest sensitivity to lubricant addition. The lowest lubricant sensitivity show tableting materials containing chitosan with 30 % and 40 % of a 1: 1 mixture of sodium alginate and hypromellose 15M.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Fleglová 2.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Fleglová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Fleglová 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Eliška Fleglová 355 kB