velikost textu

DNA methylation changes in oropharyngeal carcinoma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
DNA methylation changes in oropharyngeal carcinoma
Název v češtině:
Změny v methylaci DNA karcinomu orofaryngu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Natália Birknerová
Vedoucí:
Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Marcela Chmelařová, Ph.D.
Id práce:
205567
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
utická fa á é Katedra biochemických věd Kandidát: Natália Birknerová Školitel: doc. Petra Matoušková, Ph.D. Název diplomové práce: Zmeny v metylácií DNA u orofaryngeáneho karcinó Orofaryngeálny karcinóm sa radí medzi karcinómy hlavy a krku, ktoré sú siedmym ajčastejším malígnym ochorením v celosvetovom meradle. Prevažná väčšina ( sú karcinómy skvamóznych buniek. Orofaryngeálny karcinóm zahŕňa nádory jazyka, mandlí, mäkkého podnebia a hltanu. tradičných rizikových v, ľudský papillomavírus bol aný ako ďalší rizikový faktor pre vývoj týchto nádorov. Epigenetické zmeny sú dedičné zmeny v génovej expresii, pri ktorých nedochádza k zmenám môžu prispievať ku karcinogenéze. Zahrňujú DNA metyláciu, modifikáciu histónov transkripčnú génovú reguláciu pomocou mi Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať hladiny metylácie vybraných tumor supresorových génov u spinocelulárneho karcinómu orofaryngeálnych buniek (OPS v porovnaní s nenádorovým kontrolnými Hladiny metylácie DNA vybraných tumor supresorových génov boli analyzované metylačne špecifi amplifikáci sond záv slej od ligácie (MS MLPA) v nádorových vzorkách ich prislúchajúcich metastázach, nemetastázujúcich nádorových vzorkách a kontrolných vzorkách (nenádorové mandle). Pomocou 15% medznej hodnoty pre metyláciu sme pozorovali štatisticky významne vyššiu metyláciu v génoch RARβ, u pacientov s orofaryngeálnym karcinómom v porovnaní s kontrolnou skupinou. Na základe výsledkov z MS MLPA a publikácií zameraných na hypermetyláciu niektorých promótorových oblastí spojených s HPV infekciou pri rakovine krčka maternice, sme zvolili analýzu génu pomocou metylačne špecifickej analýzy topenia s vysokým rozlíšením (MS Bolo zistené, že metylácia v OPSCC je zvýšená prítomnosťou HPV infekcie, čo zodpovedá metylácii génu v karcinóme krčka maternice. Hladiny metylácie génu neboli ovplyvnené metastatickým procesom, pretože naše výsledky ukazujú, že zodpovedajúce metastázy majú rovnaký metylačný status ako ich primárne nádory. Všetky kontrolné vzorky boli nemetylované, čo platí aj pre všetky HPV egatívne nádorové vzorky. Zistenia tejto štúdie ukazujú sľubných kandidátov na prognostické biomarkery OPSCC a môžu mať dôsledky pre budúce individualizované terapie založené na epigenetických zmenách
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Natália Birknerová Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: DNA methylation changes in oropharyngeal cancer Oropharyngeal carcinoma (OPC) is a type of head and neck cancer (HNC) that represents the seventh most common malignancy worldwide. The vast majority (more than 90%) of cases are squamous cell carcinomas (SCC). OPC develops in the tissue of the tongue, tonsils, soft palate, and pharynx. In addition to traditional risk factors, human papillomavirus (HPV) has been identified as an additional independent risk factor for the development of these tumors. Epigenetic alterations refer to heritable changes in gene expression that occur without changes in the underlying DNA sequence and can contribute to carcinogenesis. They include DNA methylation, histone modification and non-coding RNAs effecting gene expression. This study aimed to investigate methylation levels of selected tumor-suppressor genes in oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC) in comparison to normal oropharyngeal tissue. DNA methylation levels of selected tumor-suppressor genes were analyzed using Methylation- Specific Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MS-MLPA) in metastatic tumor samples, corresponding metastases samples, non-metastatic tumor samples and control tissue samples (non-cancerous palatine tonsils). Using a 15% cut-off for methylation we observed statistically significant higher methylation in the PAX5, CADM1, WT1 (P<0.01) and RARβ, PAX6 (P<0.05) genes of patients with OPC compared with the control group. Based on results from MS-MLPA and literary review focused on hypermethylation of some promoter regions associated with HPV in cancer of the cervix, we chose analysis of CADM1 gene using methylation-specific high-resolution melting analysis (MS-HRM). CADM1 methylation in OPSCC is increased by the presence of HPV infection, which is corresponding to methylation of the CADM1 gene in the cervix carcinoma. Based on our results it seems that CADM1 gene methylation levels are probably not influenced by the metastatic process, because methylation levels of corresponding metastases have the same methylation status as their primary tumors. All control samples were unmethylated which also applies to all HPV negative cancer samples. The findings of this study show promising candidates for prognostic OPSCC biomarkers and may have implications for future individualized therapies based on epigenetic changes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Natália Birknerová 1.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Natália Birknerová 40 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Natália Birknerová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Natália Birknerová 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 154 kB