velikost textu

Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení a jeho komparace se soudním exekutorem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení a jeho komparace se soudním exekutorem
Název v angličtině:
Legal position of the insolvency administrator in insolvency proceeding and its comparison with the positon of bailiff
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Křížová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
205506
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
insolvenční správce, insolvenční řízení, soudní exekutor
Klíčová slova v angličtině:
insolvency administrator, insolvency proceeding, bailiff
Abstrakt:
Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení a jeho komparace se soudním exekutorem - Abstrakt Práce se zabývá postavením insolvenčního správce v insolvenčním řízení a jeho komparací se soudním exekutorem. Diplomová práce je členěna do úvodu, šesti kapitol a závěru. Cílem práce je shrnout oprávnění, které má insolvenční správce coby subjekt insolvenčního řízení, a porovnat je s oprávněními soudního exekutora. V první kapitole je rozebráno, kdo je insolvenční správce, jaké jsou podmínky výkonu funkce, jaké jsou podmínky pro získání povolení vykonávat činnosti a jakým způsobem jsou insolvenční správci zapisováni do seznamu. Druhá kapitola se zabývá, jakým způsobem je insolvenční správce ustanoven do funkce v konkrétním insolvenčním řízení, v jakých případech může být funkce zproštěn či odvolán z funkce, kdy je insolvenční správce vyloučen a za jakých podmínek může dojít ke změně v osobě insolvenčního správce. Dále je v kapitole uvedeno, jaké jsou povinnosti insolvenčního správce. Zvláštní pozornost je věnována odměně a náhradě hotových výdajů v jednotlivých způsobech řešení úpadku dlužníka s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. V kapitole je dále zmíněna odpovědnost insolvenčního správce za škodu a s tím související pojištění odpovědnosti za škodu. Třetí kapitola je věnována těm nejzásadnějším činnostem, které insolvenční správce činí při výkonu své funkce, zejména ve vztahu k majetkové podstatě, jako je její zjišťování, soupis či zpeněžení. Podstatná část kapitoly se věnuje přezkumu přihlášených pohledávek se zaměřením na oddlužení, a to z důvodu akreditační novely účinné od 01. 07. 2017, kdy zejména úprava oddlužení doznala podstatných změn. Okrajem je zmíněno vedení incidenčních sporů. Ve čtvrté kapitole je shrnuto, jaké jsou požadavky na jmenování osoby soudním exekutorem a jak je jmenován do funkce. Pátá kapitola je věnována nejvýznamnějším rozdílům mezi soudním exekutorem a insolvenčním správcem, zejména v problematice statutu úřední osoby, orgánu veřejné moci, stavovské příslušnosti, kárné pravomoci nad nimi, rozhodovací pravomoci se zaměřením na prohlídku obydlí dlužníka a vyklízecího titulu. Dále je v kapitole srovnána odpovědnost insolvenčního správce a soudního exekutora za újmu způsobenou výkonem činnosti a okrajem uvedena jejich odlišnost spočívající v účastenství v incidenčních sporech. Poslední kapitola je věnována návrhům de lege ferenda k výše uvedeným oblastem, jejichž problematika byla v diplomové práci podstatně rozebrána.
Abstract v angličtině:
Legal position of the insolvency administrator in insolvency proceeding and its comparison with the positon of bailiff - Abstract The thesis deals with the legal position of insolvency administrator in insolvency proceedings and its comparison with the position of bailiff. The thesis is broken into an introduction, six chapters and a conclusion. The aim of this thesis is to summarise the rights of the insolvency administrator as a subject of the insolvency proceeding and compare them with the rights of the bailiff. The first chapter deals with the definition of insolvency administrator, the conditions to perform the office and to obtain the relevant licence to perform the office, as well as the manner of entry of insolvency administrators into the registry. The second chapter takes on the manner of appointment of the insolvency administrator in a specific insolvency proceeding, the conditions for removal or recall from the office, the conditions of exclusion for bias and situations when the insolvency administrator may be replaced. Furthermore, the chapter states the duties of the insolvency administrator. Special attention is paid to the reward and reimbursement of costs in the various alternatives of insolvency solutions with regard to recent case law. The chapter also details the liability of the insolvency administrator for damages and the related issue of professional liability insurance. The third chapter is devoted to the fundamental actions of the insolvency administrator during the performance of his office, especially towards the free insolvency assets, such as its determination, drawing up and liquidation. Significant part of the chapter studies the review of the creditor applications with focus on personal bankruptcy, due to the so-called accreditation amendment effective as of 01.07.2017, whereby personal bankruptcy underwent essential changes. Marginal attention is also paid to incidental proceedings. The fourth chapter sums up the qualifications for appointment as bailiff and the relevant appointment procedure. The subject of the fifth chapter are the most significant differences between the bailiff and the insolvency administrator, especially in matters of the status of official within criminal law, the status of public authority, the self-government of a chamber and disciplinary powers, focusing on the inspections of dwelling of the debtor and an eviction title. Moreover, the responsibility of the insolvency administrator and the bailiff for damages arising from their acts in the office is compared. The difference consisting of intervention in incidental proceedings is mentioned. The last chapter is devoted to proposals de lege ferenda to the above mentioned issues analysed in the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Křížová 816 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Křížová 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Křížová 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB