velikost textu

Morfologie pseudomorfóz mrazových klínů a jejich sítí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morfologie pseudomorfóz mrazových klínů a jejich sítí
Název v angličtině:
Morphology of thermal-contraction-crack features and their pattern
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jaroslav Dufek
Vedoucí:
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Matěj Roman
Id práce:
205494
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
periglaciální prostředí, permafrost, mrazové pukání, polygonální sítě mrazových klínů, pseudomorfóza ledového klínu, reliktní písčitý klín
Klíčová slova v angličtině:
periglacial environment, permafrost, frost cracking, thermal-conctraction-crack polygons, ice-wedge pseudomorph, relict sand wedge cast
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce pojednává o fenoménu tvarů periglaciální krajiny souvislého permafrostu jimiž jsou polygonální sítě mrazových klínů a jejich druhotné výplně – pseudomorfózy ledových, písčitých, zemních či složených klínů. Polygonální sítě pseudomorfóz mrazových klínů svrchně pleistocenního stáří jsou nacházeny ve středních zeměpisných šířkách po celé Evropě. Nejčastěji se lze u těchto polygonálních sítí setkat s ortogonálními či hexagonálními tvary. Jsou situovány převážně v oblastech nížin, říčních teras či údolních niv na svazích do sklonitosti 4°. Jejich distribuce odkazuje na existenci permafrostu v období jeho největšího rozšíření během posledního glaciálu (~17-25 ka BP). Toto období je známé jako poslední periglaciální maximum (LPM; Vandenberghe et al. 2014). Vznik ledových klínů je v současné době vázán především do souvislého permafrostu, jehož pleistocenní jižní hranice byla v západní Evropě stanovena přibližně na 44 -47° s. š. (Black 1976, Vandenberghe et al. 2014). Výzkumy však ukazují, že za příhodných místních podmínek se ledové klíny vyvíjí i v aridním nesouvislém permafrostu a mohou se vyskytovat společně s písčitými klíny (Kasse 1998). Bylo taktéž zjištěno, že chladné aridní klima není jediným faktorem rozvoje písčitých klínů, ale velký význam má lokální variabilita mikroreliéfu, jako je složení geologického substrátu, mocnost sněhové pokrývky, zastoupení vegetace či obsah vody v půdě a s tím související hydrologický režim činné vrstvy. Všechny tyto zmíněné podmínky mají vliv nejen na vznik konkrétního typu mrazového klínu, ale podílí se i na procesu degradace permafrostu a na výsledné morfologii pseudomorfóz mrazových klínů. Pseudomorfózy mrazových klínů tedy neodkazují pouze na přítomnost dřívějšího permafrostu, ale také na celou řadu lokálně specifických podmínek. Klíčová slova: periglaciální prostředí, permafrost, mrazové pukání, polygonální sítě mrazových klínů, pseudomorfóza ledového klínu, reliktní písčitý klín
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with phenomenon of periglacial landscape of continuos permafrost such as thermal-conctraction-crack polygons and forms of their secondary infill – ice, sand, soil and composite-wedge pseudomorphs. Upper Pleistocene thermal-conctraction-crack polygons are located in mid-latitudes all across the Europe. Most common geometry shapes of these polygons are orthogonal and hexagonal patterns. Pseudomorphs are commonly situated in areas of lowlands, river terraces, floodplains on slopes with angle up to 4°. Their distribution is closely associated with the maximum extent of past permafrost during the last glacial episode (~17-25 ka BP). This pleistocene phase is known as last periglacial maximum (LPM; Vandenberghe et al. 2014). Creation of ice-wedges is primarily bound to present continuous permafrost, which the southernmost Pleistocene limit in Europe has been established to 47° N (Black 1976, Vandenberghe et al. 2014). However, some research suggest, that with favorable local conditions, ice-wedges can develop also in arid climate and discontinuous permafrost zone and they can occur together with sand-wedges (Kasse 1998). It was also found that cold arid climate is not the only factor for sand wedge development, but great importance has also local variability of microrelief such as composition of geology substrate, snow cover thickness, vegetation or soil water content and with this associated hydrological regime of the active layer. All of these conditions affect not only the formation of specific types of thermal- conctraction crack, but also permafrost degradation and final morphology of pseudomorphs. So pseudomorps of thermal-conctraction-crack polygons indicate not only the existence of pleistocene permafrost, but many specific local conditions too. Keywords: periglacial environment, permafrost, frost cracking, thermal-conctraction-crack polygons, ice-wedge pseudomorph, relict sand wedge cast
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslav Dufek 6.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaroslav Dufek 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaroslav Dufek 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Matěj Roman 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Radan Huth, DrSc. 152 kB