velikost textu

Vplyv teploty a koncentrácie roztoku na vlastnosti sprejovo pripravenej laktózy s využitím trysky o priemere 2 mm.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vplyv teploty a koncentrácie roztoku na vlastnosti sprejovo pripravenej laktózy s využitím trysky o priemere 2 mm.
Název v češtině:
Vliv teploty a koncentrace roztoku na vlastnosti sprejově sušené laktosy s využitím trysky o průměru 2 mm
Název v angličtině:
Effect of temperature and solution concentration on the properties of spray-dried lactose using the nozzle with diameter of 2 mm.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nikola Pavelková
Vedoucí:
Mgr. Petra Svačinová
Oponent:
Mgr. Andrej Kováčik
Id práce:
205485
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Školiteľ: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Poslucháč: Nikola Pavelková Názov diplomovej práce: Vplyv teploty a koncentrácie roztoku na vlastnosti sprejovo pripravenej laktózy s využitím trysky o priemere 2 mm Sprejové sušenie je metóda využívaná v rôznych priemyslových odvetviach. Princípom je premena látky v kvapalnom stave na pevné suché častice. Sprejovým sušením sa tak dá získať vhodný produkt s požadovanými vlastnosťami, ktorý závisí od rôznych parametroch nastavenia procesu. Cieľom práce bolo zistenie ako vplýva teplota a koncentrácia roztoku na vlastnosti sprejovo pripravenej laktózy s využitím trysky o priemere 2 mm. Na vyhodnotenie boli pripravené roztoky laktózy o koncentrácií 15 % a 20 % sušenej pri vstupných teplotách 150 – 210 °C. Tvar a veľkosť získaných častíc bol skúmaný pomocou metódy optickej mikroskopie. Tepelné vlastnosti sa hodnotili s využitím diferenciálnej skenovacej kalorimetrie. Väčšina častíc sprejovo sušenej laktózy sa vyskytovala vo veľkostnej triede 2,5 - 5 μm a 5 – 7,5 μm pri 15 % koncentrácií. Pri koncentrácií 20 % roztoku to bolo medzi 2,5 – 5 μm a pri obidvoch koncentráciách boli minimálne počty častíc menších než 2,5 μm a väčších než 15 μm. Po porovnaní veľkosti častíc medzi koncentráciami roztokov pri jednotlivých teplotách, boli vo väčšine prípadov získané väčšie priemerné veľkosti pre 15 % roztok. Počas sprejového sušenia nemala vstupná teplota významný vplyv na veľkosť častíc. Všetky častice boli sférické s hladkým povrchom. Z teplotných charakteristík vyplynulo, že po prvom mesiaci hodnotenia obsahovali častice amorfnú zložku, ktorá sa prejavila na termogramoch skleným prechodom. Po šiestom mesiaci nebol zaznamenaný sklený prechod a behom skladovania, tak došlo ku kryštalizácií amorfného podielu. Teplota topenia pripravených vzoriek sa po šiestich mesiacoch pohybovala v rozmedzí 215,7 – 219,7 °C, čo odpovedá topeniu alfa-laktózy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Student: Nikola Pavelková Title of Thesis: Effect of temperature and solution concentration on the properties of spray-prepared lactose using the nozzle with diameter of 2 mm Spray drying is a method used in various industry fields. The principle is the conversion of a substance in the liquid state into solid dry particles. By spray drying it is possible to obtain a suitable product with the desired properties, which depends on the various process parameters. The aim of the work is to determine the influence of temperature and concentration of the solution on the properties of spray-prepared lactose using a nozzle with a diameter of 2 mm. Solutions of 15 % and 20 % lactose were prepared and dried at inlet temperatures of 150 - 210 °C. The shape and size of obtained particles were examined by optical microscopy. Thermal properties were evaluated using differential scanning calorimetry. At 15 % concentration, most of the spray-dried lactose particles occurred in the size range 2,5 - 5 μm and 5 – 7,5 μm . At a concentration of 20 % it was between 2,5 - 5 μm. For both concentrations the minimum numbers of particles were smaller than 2,5 μm and larger than 15 μm. Comparing the particle sizes between the concentrations at individual temperatures, in most cases, larger average sizes were obtained for the 15 % solution. During spray drying, the inlet temperature had no significant effect on the particle size. All particles were spherical with a smooth surface. The thermal characteristics showed that after the first month of evaluation, the particles contained an amorphous component, which was reflected on the thermograms by a glass transition. No glass transition was observed after the sixth month, as crystallization of the amorphous portion occurred during storage. The melting point of prepared samples ranged from 215,7 to 219,7 °C after six months, which corresponds to the melting point of alpha-lactose.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nikola Pavelková 3.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nikola Pavelková 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nikola Pavelková 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Svačinová 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrej Kováčik 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 154 kB