velikost textu

Hodnotenie tokových vlastností, lisovateľnosti a vlastností tabliet v zmesiach mikrokryštalickej celulózy a TRI-CAFOS ® 200-7.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnotenie tokových vlastností, lisovateľnosti a vlastností tabliet v zmesiach mikrokryštalickej celulózy a TRI-CAFOS ® 200-7.
Název v češtině:
Hodnocení tokových vlastností, lisovatelnosti a vlastností tablet u směsí mikrokrystalické celulosy a TRI-CAFOS ® 200-7.
Název v angličtině:
Evaluation of flow properties, compressibility and tablet properties of mixtures containing microcrystalline cellulose and TRI-CAFOS ® 200-7.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniel Višňovský
Vedoucí:
Mgr. Petra Svačinová
Oponent:
Mgr. Monika Smékalová, Ph.D.
Id práce:
205481
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Školiteľ: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Poslucháč: Daniel Višňovský Názov diplomovej práce: Hodnotenie tokových vlastností, lisovateľnosti a vlastností tabliet v zmesiach mikrokryštalickej celulózy a TRI-CAFOS ® 200-7 Technológia priameho lisovania zjednodušila spôsob tabletovania tým, že umožnila okamžité lisovanie tabliet bez nutnosti granulácie. To však kladie vysoké nároky na tabletovaciu zmes. Pomocné látky musia vykazovať hlavne dobrú stlačiteľnosť a vynikajúce tokové vlastnosti. Pre ovplyvnenie týchto vlastností sú dôležité klzné látky, ® ktoré však môžu mať vo výsledku negatívny vplyv na vlastnosti tabliet. Tri-Cafos 200-7 je materiál, ktorý by vďaka svojej štruktúre a vlastnostiam mohol byť používaný ako klzná látka. Hlavnou náplňou tejto práce bolo hodnotenie Tri-Cafosu® ako klznej látky pri tabletovaní. Ako referenčná látka bol použitý stearan horečnatý. V zmesiach s mikrokryštalickou celulózou boli hodnotené tokové vlastnosti metódou vytekania otvorom a Hausnerov pomer. Po následnom vylisovaní tabliet troma silami (5 kN, 7,5 kN a 10 kN) bol hodnotený priebeh lisovania s využitím záznamu sila-dráha a vlastnosti výliskov ako je pevnosť, oder, doba rozpadu a elastická relaxácia. Tri- Cafos® zlepšil tokové vlastnosti v porovnaní so samotnou mikrokryštalickou celulózou. Oproti stearanu horečnatému má tiež menší vplyv na pevnosť tabliet, neovplyvňuje negatívne oder a skracuje dobu rozpadu. Jeho nevýhodou sú vysoké hodnoty vytlačovacej sily. Oder bol signifikantne nižší u Tri-Cafosu® v porovnaní so stearanom horečnatým. Hodnoty relaxácie boli porovnateľné so stearanom horečnatým. Na základe výsledkov sa dá konštatovať, že Tri-Cafos® môže byť použitý ako klzná látka pri výrobe tabliet. Prípadné negatívne vplyvy môžeme potom riešiť napr. úpravou koncentrácie alebo procesných parametrov.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Consultant: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Student: Daniel Višňovský Title of Thesis: Evaluation of flow properties, compressibility and tablet properties of mixtures containing microcrystalline cellulose and TRI-CAFOS ® 200-7 Direct compression technology has simplified the tabletting process by allowing immediate compression of tablets without the need of granulation. However, this applies high demands on the tableting mixture. In particular, the excipients must exhibit good compressibility and excellent flow properties. Lubricants are important for influencing these properties, but may ultimately have a negative effect on the properties of the tablets. Due to its structure and properties, Tri-Cafos ® 200-7 is a material that could be used as a lubricant. The main task of this work was the evaluation of Tri-Cafos® as a lubricant in tableting. Magnesium stearate was used as a reference substance. In mixtures with microcrystalline cellulose, the flow properties were evaluated by the flow trough an orifice method and the Hausner ratio. After subsequent compression of tablets with three compression forces (5 kN, 7.5 kN and 10 kN), the compression process was evaluated using the force-displacement record and also the properties of the compressed tablets such as tensile strength, friability, disintegration time and elastic relaxation were measured. Tri-Cafos® improved flow properties compared to microcrystalline cellulose. Compared to magnesium stearate, it also has a smaller effect on tablet tensile strength, does not negatively affect friability and shortens disintegration time. Its disadvantage is the high values of the ejection force. Friability was significantly lower for Tri-Cafos® compared to magnesium stearate. Elastic relaxation values were comparable to magnesium stearate. Based on the results, it can be stated that Tri-Cafos® can be used as a lubricant in the manufacture of tablets. Possible negative effects can then be solved, e.g. by adjusting concentration or process parameters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Višňovský 2.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Višňovský 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Višňovský 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Svačinová 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Smékalová, Ph.D. 268 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 154 kB