velikost textu

Mezinárodní intervence – příčina sebevražedného terorismu?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní intervence – příčina sebevražedného terorismu?
Název v angličtině:
International interventions - the cause of suicide terrorism?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Šárka Tesařová
Vedoucí:
RNDr Jan Kofroň, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Id práce:
205472
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sebevražedný terorismus, mezinárodní intervence, příčinnost, teorie Roberta Papea, Afghánistán, Irák, Pákistán, Palestina, případová studie
Klíčová slova v angličtině:
suicide terrorism, international intervention, causality, Robert Pape´s theory, Afghanistan, Iraq, Pakistan, Palestine, case study
Abstrakt:
Anotace Tato diplomová práce se zabývá otázkou, zdali může být mezinárodní intervence hlavní příčinou sebevražedného terorismu. Pro zjištění přítomnosti kauzálního vztahu sebevražedného terorismu a mezinárodní intervence testuje práce nacionalistickou teorii Roberta Papea. Výzkumný vzorek tvořený z případů Afghánistánu, Iráku, Pákistánu a Palestiny byl vybrán na základě databáze Suicide Terrorism Attack. K potvrzení anebo vyvrácení platnosti výzkumných hypotéz je v práci aplikována empiricko-analytická metodologie za použití metody vícepřípadové studie. Výsledkem provedené analýzy je zjištění, že hlavním spouštěčem sebevražedné teroristické kampaně je výrazně silnější protivník, společenské klima nakloněné sebeobětování a individuální pocit bezvýchodnosti situace. Přítomnost mezinárodní intervence splňuje všechny tyto znaky, avšak teorie má své limity, a to výhradní zaměření na zahraniční intervenci a státocentrismus.
Abstract v angličtině:
Annotation This diploma thesis aims to explore whether international intervention can be the main cause of suicide terrorism. To determine this causal relation between suicide terrorism and international intervention, it tests Robert Pape´s nationalist theory. The research sample of the cases of Afghanistan, Iraq, Pakistan, and Palestine was selected based on the Suicide Terrorism Attack database. The thesis applies the empirical-analytical methodology and the method of multiple case study to confirm or refute the validity of the research hypotheses. The outcome of the thesis is that the main trigger for a suicide terrorist campaign is a significantly stronger adversary, a social climate conducive to self- sacrifice, and an individual sense of hopelessness. The presence of international intervention fulfils all these features, but the theory has its limits – an exclusive focus on foreign intervention and state centrality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Šárka Tesařová 2.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Šárka Tesařová 14 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Šárka Tesařová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Šárka Tesařová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 633 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 470 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB