velikost textu

Spektakulární společnost 21. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spektakulární společnost 21. století
Název v angličtině:
Spectacular Society of the 21st Century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Petr Hönig
Vedoucí:
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Oponent:
Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Id práce:
205459
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Historická sociologie (HISO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spektakulární společnost; chytré technologie; postmoderní společnost; stávající společnost;
Klíčová slova v angličtině:
spectacular society; smart technologies; postmodern society; modern society;
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce polemizuje se vztahem člověka a chytrých technologií na pozadí problematiky postmoderní společnosti, přičemž usiluje o formulaci závěru, ve kterém se využívání chytrých technologií, ve stávající formě a stavu věcí, vyznačuje takovými vedlejšími důsledky, jež mohou do budoucna ovlivnit podobu i povahu celé společnosti. Prostřednictvím rozboru základních aspektů postmoderní společnosti, konkrétně prostřednictvím reflexe procesů globalizace, individualizace, racionalizace a relativizace, doplněných o ilustraci účinků využívání chytrých technologií na straně běžných a laických uživatelů, se obecně vztahuje k základním znakům stávající společnosti. Jejím cílem je demonstrovat pomyslnou spektakulánost, z hlediska využívání chytrých technologií a z hlediska nenaplněného ideálu modernity, a tuto vztáhnout k otázce vědecko-technického pokroku potažmo lidské přirozenosti jakožto otázkám budoucího vývoje stávající společnosti.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis polemizes with the relationship of human and smart technologies on a background of problematic of a postmodern society and aims to formulate a conclusion in that the use of smart technologies, given their current form and the current state of affairs in general, with its side effects may affect the form and nature of the whole society. By analyzing fundamental aspects of a postmodern society, particularly by reflecting on the processes of globalization, individualization, rationalization and relativization, complemented by illustrative examples of the effects of the use of smart technologies by ordinary and lay users, it is relating to the basic characteristics of current society. Its aim is to demonstrate imaginary spectacularness, in terms of the use of smart technologies and also in terms of the unfulfilled ideal of modernity, and it also aims to relate this imaginary spectacularness to the question of scientific and technological progress and also to the question of human nature as these are questions of the future development of the current postmodern spectacular society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Hönig 480 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petr Hönig 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petr Hönig 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Německý, Ph.D. 501 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 152 kB