velikost textu

Media Campaign of Salafi Militant Organizations: The Case of Al-Shabaab and Daesh

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Media Campaign of Salafi Militant Organizations: The Case of Al-Shabaab and Daesh
Název v češtině:
Mediální kampaň saláfistických militantních organizací: případ Al-Sbabaab a Daesh
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Zděblová
Vedoucí:
Mgr. Zdeněk Ludvík
Oponent:
Mgr. Jan Daniel
Id práce:
205453
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Saláfistické militantní organizace, mediální kampaň, Gaidi Mtaani, Dabiq
Klíčová slova v angličtině:
Salafi militant organization, media campaign, Gaidi Mtaani, Dabiq
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřená na mediální kampaň Saláfistických militantních organizací. Tyto organizace si vytvářejí vlastní kampaň za účelem prosazování cílů a formulování svých názorů, které často šíří prostřednictvím internetu. Obsah kampaně si organizace mohou plně přizpůsobit, protože nepodléhá žádné cenzuře. Informační prostředí 21. století výrazně přispělo k tomu, aby Salafistické militantní organizace získali své postavení aktérů na mezinárodní scéně. K tomu jim dopomáhá schopnost publikovat obsah svých sdělení v různých jazycích a zároveň jej šířit prostřednictvím několika médií tak, aby se dostaly k co nejširšímu publiku. Hlavním účelem této diplomové práce je zjistit, zda se cíle daných organizací promítají do jejich anglicky psaných magazínů a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Práce zkoumá dva anglicky psané magazíny, konkrétně Gaidi Mtaani a Dabiq, jež jsou vydávány organizacemi Al-Shabaab a Daesh. Cíle obou organizací jsou rozděleny do čtyř kategorií, a to na strategické náboženské cíle, strategické politické cíle, fundamentální cíle a cíle zprostředkující. Jelikož se obě dvě organizace od sebe liší a jejich cíle jsou rozdílné a tudíž nesrovnatelné, je každá organizace, respektive její časopis, analyzován zvlášť. Tato práce se nesnaží své závěry zobecňovat, ale spíše uchopit každý případ v jeho jedinečnosti a tím přispět k utváření teorie. Nicméně společné charakteristiky, které odhalila analýza obou časopisů jsou zdůrazněny.
Abstract v angličtině:
Abstract The master thesis is focused on media campaign of Salafi militant organizations. These organizations organize their own campaigns to promote their objectives and formulate their own opinions, which they often spread through the Internet. This medium allows the organizations to fully customize their campaign’s content, because it is not censored. The 21st century information environment has contributed significantly to making Salafi militant organizations international actors that should be taken into account. In addition, they are able to publish the content of their ideas in different languages while spreading them through several media to reach the widest possible audience. The main purpose of this diploma thesis is to determine whether the objectives of the organizations are reflected in their English-written magazines, namely Gaidi Mtaani and Dabiq, published by Al-Shabaab and Daesh respectively. The objectives of both organizations are divided into four categories, specifically, strategic religious objectives, strategic political objectives, fundamental objectives and intermediated objectives. Since the two organizations are dissimilar and their objections are distinct and therefore incomparable, each organization and its magazine are analyzed separately. The thesis does not seek to generalize the conclusions, but rather to grasp each case in its uniqueness and thereby contribute to the creation of a theory. However, common characteristics, which were revealed by the analysis are emphasized.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Zděblová 1.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petra Zděblová 218 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Zděblová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Zděblová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zdeněk Ludvík 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Daniel 265 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 152 kB