velikost textu

Rostlinný tubulinový kód

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rostlinný tubulinový kód
Název v angličtině:
Plant tubulin code
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Ničová
Vedoucí:
RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Id práce:
205446
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tubulin, mikrotubuly, izotypy, posttranslační modifikace, tubulinové genové rodiny, rostlinná buňka, tubulinový kód
Klíčová slova v angličtině:
tubulin, microtubules, isotypes, posttranslational modifications, tubulin gene families, plant cell, tubulin code
Abstrakt:
Abstrakt Mikrotubuly, které jsou tvořeny polymery α- a β-tubulinu, jsou základní složkou cytoskeletu. Oba typy tubulinů vykazují napříč eukaryotickými organismy značnou sekvenční homologii. Tubuliny jsou kódovány poměrně rozsáhlými genovými rodinami, obzvláště u mnohobuněčných organismů. Expresí těchto genů vznikají tubulinové izotypy, které mohou vykazovat odlišné vlastnosti. Jednotlivé izotypy mohou být dále posttranslačně modifikovány. Mezi nejznámější posttranslační modifikace tubulinu patří acetylace, fosforylace, tyrozinace, polyglutamylace a polyglycylace. Díky kombinaci exprese různých tubulinových izotypů a jejich různých posttranslačních modifikací vzniká v buňkách „směs“ heterogenních tubulinů, které mohou vykazovat odlišné vlastnosti a vykonávat různé funkce. Tento jev nazýváme tubulinový kód. Ačkoliv byla existence tubulinového kódu prokázána u většiny modelových organismů včetně rostlin, pochopení přesného významu zabudování různých tubulinu do mikrotubulů je stále předmětem výzkumu. Velká část výzkumu tubulinového kódu byla provedena na živočišných modelech. Oproti tomu v rostlinách se toho o významu tubulinového kódu ví relativně málo. Tato práce shrnuje současné poznatky o výskytu a regulaci tubulinových izotypů a jejich posttranslačních modifikací v rostlinách.
Abstract v angličtině:
Abstract Microtubules, which are made of polymers of α- and β-tubulin, are an integral part of the cytoskeleton. Both types of tubulin share a considerable sequential homology across eukaryotic organisms. Tubulins are encoded by relatively large gene families. The expression of these genes produces different tubulin isotypes, some of which may exhibit different properties. Tubulin isotypes can be further posttranslationally modified. The best known posttranslational modifications of tubulin include acetylation, phosphorylation, tyrosination, polyglutamylation and polyglycylation. The tubulin code arises from the combination of expression of different tubulin isotypes and their posttranslational modifications. As a consequence, microtubules in cells can be composed of a „mixture“ of different tubulins with distinct functions and properties. Even though the existence of the tubulin code has been proven in every model organism, plants included, the precise understanding of the meaning of microtubules being composed of different tubulins is still subjected to research. Much of the research on the tubulin code has been carried out on animal models. In contrast, relatively little is known about the existence of the tubulin code in plants. This theses summarizes current knowledge on the localization and regulation of tubulin isotypes and their posttranslational modifications in plants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Ničová 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Ničová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Ničová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. 154 kB