velikost textu

Vlivy byzantského a islámského umění na nástěnnou výzdobu vybraných staveb 12. století na Sicílii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlivy byzantského a islámského umění na nástěnnou výzdobu vybraných staveb 12. století na Sicílii
Název v angličtině:
Influences of Byzantine and Islamic Art on the Mural Decoration in Chosen Sicilian Buildings in the 12th Century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Mlada Hošková
Vedoucí:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D.
Id práce:
205418
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Byzantské umění – mozaika – islámské umění – Palermo- Roger II. – Vilém I. - Vilém II.
Klíčová slova v angličtině:
Byzantine art –islamic art – mosaic – Palermo - Roger II. – Wiliam I. - Wiliam II.
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá čtyřmi vybranými sakrálními památkami na Sicílii, které byly vybudovány v průběhu 12. století. Zaměřuji se především na jejich interiéro- vou výzdobu. Katedrála v Cefalù, Palatinská kaple, chrám Santa Maria dell´Ammiraglio v Palermu a katedrála v Monreale v sobě skrývají syntézu byzantského a islámského umění. Těmto kulturním tradicím jsou věnovány první kapitoly této práce. Další kapito- ly seznamují s konkrétními památkami. Dotýkám se především mozaik a unikátních projevů islámského malířství. S cílem rozlišit v mozaikách práci byzantských dílen od dílen sicilských, provádím prostřednictvím analýzy a komparace hlubší sondu do jed- notlivých mozaikových souborů. Tak vytvářím představu o charakteru osobitého umění raného Sicilského království. Klíčová slova Byzantské umění – islámské umění – mozaika – Palermo – Roger II. – Sicílie – Vilém I. – Vilém II.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with four chosen sacred sights built during the 12th centu- ry in Sicily, focusing on their interior design. The Cathedral of Cefalù, the Palatine Chapel, the Church of Santa Maria dell´Ammiraglio in Palermo and the Cathedral in Monreale display a combination of Byzantine art and Islamic art. First chapters of this thesis are dedicated to such cultural traditions. Following chapters present the specific sights with an emphasis on mosaics and unique expressions of Islamic panting. Having the goal of distinguishing the work of Byzantine works on mosaics from that of Sicilian works, a deeper knowledge of each mosaic set is conducted in this paper with the help of analysis and comparison. As such, an image of the character of the distinctive art of early Kingdom of Sicily is created. Keywords Byznatine art – Islamic art – mosaic – Palermo – Roger II. – Sicily – William I. – William II.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mlada Hošková 19.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mlada Hošková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mlada Hošková 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 420 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 153 kB