velikost textu

Redukce nitroskupiny s využitím platinového katalyzátoru v průtokovém reaktoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Redukce nitroskupiny s využitím platinového katalyzátoru v průtokovém reaktoru
Název v angličtině:
The reduction of the nitro group using a platinum catalyst in a flow reactor
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Gabriel Galčan
Vedoucí:
PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
Konzultant:
PharmDr. Tomáš Holas, Ph.D.
Id práce:
205409
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Redukce nitroskupiny s využitím platinového katalyzátoru v průtokovém Kandidát: Gabriel Galčan Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. PharmDr. Tomáš Holas, Ph.D. Průtoková chemie je inovací ve výrobě farmaceutických surovin. se zabývá redukcí nitroskupiny na aromatickém jádře omocí průtokového reaktoru. Reakce probíhá pomocí platinového katalyzátoru a vodíku generovaného elektrolýzou destilované vody. Teoretická část práce se soustředí především na přehled průtokových systémů, předkládá důležité proměnné pro průběh reakce v ůtoku a je zde také uveden exkurz do průtočné chemie. Pozornost je věnována i využití průtočných reaktorů v rámci zelené chemie, budoucnosti průtočných systému a jejich limitům. V praktické části jsou uvedeny informace o stavbě a možnostech nastavení použitého průtokového reaktoru společně s reakčním schémat a vše nečistot Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo se směsí rozpouštědel dichlormet a metanolu při plném tlaku vodíku. V jistých ohledech jsme byli schopni překonat přípravu ve vsádkovém reaktoru. Konkrétně se podařilo zkrátit čas přípravy požadované látky a vytvořit nižším zastoupením nečistot. Závěrečná diskuze sumarizuje veškeré výsledky reakcí a uvádí vhodná doporučení pro optim Klíčová slova: průtoková chemie, redukce nitroskupiny, platinový katalyzátor, H
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis The reduction of the nitro group using a platinum catalyst in a flow reactor Diploma thesis Candidate: Gabriel Galčan Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant: PharmDr. Tomáš Holas, Ph.D. Flow chemistry is a relatively new solution in the production of pharmaceutical materials. This thesis is dealing with the reduction of a nitro group on an aromatic nucleus for production of the new cytostatic agent using a flow reactor. The reaction is in progress using a platinum catalyst and hydrogen, which is generated by the electrolysis of distilled water. The theoretical part is mainly concentrated on the overview of flow systems, presents important variables for the course of the reaction in the flow, and there is also the digression to the flow chemistry. The next object of attention is the use of flow reactors in the context of green chemistry, but also the future of flow systems and their limits. The practical part contains information about the construction and setting options of the flow reactor together with data about the reaction scheme and all critical impurities. Very good results were achieved with a mixture of solvents dichlormethane and methanol under full hydrogen pressure. In some respects, we were able to overcome the outcomes of the preparation in a batch reactor. Specifically, we have managed to shorten the preparation time of the required substance and create a product with a lower content of impurities. The final discussion summarizes all reaction results and states relevant suggestions for optimizing the reduction depending on response factors. Keywords: flow chemistry, nitro group, reduction, platinum catalyst, H-Cube, hydrogenation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriel Galčan 2.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriel Galčan 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriel Galčan 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 154 kB