velikost textu

Zvláštnosti výslechu přestárlých osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvláštnosti výslechu přestárlých osob
Název v angličtině:
The specifics of interrogation of the elderly
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Kosová
Vedoucí:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
Id práce:
205385
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výslech, přestárlá osoba, stáří
Klíčová slova v angličtině:
interrogation, elderly, old age
Abstrakt:
Zvláštnosti výslechu přestárlých osob Abstrakt Diplomová práce pojednává o zvláštnostech výslechu přestárlých osob. Práce analyzuje obecnou teorii výslechu, zvláštnosti výslechu přestárlých osob a požadavky a nároky, které jsou při tomto druhu výslechu kladeny na vyslýchající osoby a za pomoci příslušníků Policie ČR prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru a dotazníkového šetření přináší náhled do provádění výslechů přestárlých osob v praxi. Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat zvláštnosti výslechu přestárlých osob a ověřit, jaká je skutečná výslechová praxe a do jaké míry jsou teoretická doporučení a poučky pro vedení výslechu přestárlých osob v praxi opravdu dodržovány. První část diplomové práce se zabývá obecnou teorii výslechu a jeho charakteristikou z pohledu trestního práva, kriminalistiky a forenzní psychologie. Druhá část práce se věnuje stáří, procesu stárnutí a především změnám, ke kterým v důsledku stáří dochází a se kterými se vyslýchající osoby mohou při výslechu přestárlé osoby setkat. Třetí část přináší definici přestárlé osoby. Čtvrtá část práce se zaměřuje na konkrétní zvláštnosti, jimiž jsou výslechy přestárlých osob charakteristické. Pátá část této diplomové práce nabízí náhled do výslechové praxe a přináší náměty a doporučení, jimiž by se měly vyslýchající osoby při vedení výslechu přestárlých osob řídit. Závěr obsahuje shrnutí výsledků analýzy a získaných poznatků z výslechové praxe.
Abstract v angličtině:
The Specifics of Interrogation of the Elderly Abstract The diploma thesis deals with the specifics of interrogation of elderly. The thesis analyzes the general theory of interrogation, specifics of interrogation of elderly and requirements placed on interrogators in this kind of interrogation and with the help of members of the Police of the Czech Republic through semi-structured interview and questionnaire gives an insight to the interrogation of elderly in practice. The aim of this thesis is to analyze the specifics of the interrogation of elderly and to verify what the actual interrogation practice is and if theoretical recommendations and guidelines for conducting the interrogation of the elderly are followed. The first part of the thesis deals with the general theory of interrogation and its characteristics from the perspective of criminal law, criminalistics and forensic psychology. The second part of the thesis deals with the old age, aging process and above all the changes that occur as a result of old age and with which the interrogator may encounter during the interrogation. The third part provides the definition of an elderly person. The fourth part of the thesis focuses on specific peculiarities that characterize the interrogation of elderly people. The fifth part of this thesis offers an insight into the interrogation practice and brings suggestions and recommendations that should be followed by interrogators during the interrogation of elderly. The conclusion summarizes the results of the analysis and the findings from the interrogation practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Kosová 682 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Kosová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Kosová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB