velikost textu

Zvláštnosti výslechu dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvláštnosti výslechu dětí
Název v angličtině:
The specifics of children interrogation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Lansdorfová
Vedoucí:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
Id práce:
205384
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výslech, děti, zvláštnosti
Klíčová slova v angličtině:
interrogation, child, strangeness
Abstrakt:
Zvláštnosti výslechu dětí Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá výslechy dětí v trestním řízením, a to se zaměřením na zvláštnosti, které jsou pro něj charakteristické. Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený přehled o této problematice, a to ve všech rovinách - právní, psychologické, tak i kriminalistické a umožnit tak snadné pochopení v celé její podstatě. Ve své úvodní části se diplomová práce zaměřuje na rovinu právní, v rámci které seznamuje se základními pojmy a nastiňuje také aktuální stav právní úpravy na území České republiky. Poté se už plynule přesouvá do roviny psychologicko- kriminalistické, v níž se dostává k jádru celého svého obsahu – charakteristickým zvláštnostem, kterého mohou v souvislosti s výslechem dětí nastat. Diplomová práce na tyto zvláštnosti tak pohlíží ze dvou úhlů. Z pohledu psychologického umožňuje pochopit složitou osobnost dítěte, která musí být při výslechu vždy zohledněna. Rovněž poukazuje na veškerá rizika, která mohou při komunikaci s dítětem nastat a kterým je tak vhodné snažit se předcházet. Z pohledu kriminalistického se již přímo zaměřuje na samotný průběh výslechu. Tuto praktickou část tak lze považovat za jakéhosi průvodce celým výslechem krok za krokem. Zabývá se tak podrobně všemi jeho fázemi, v rámci kterých tak uvádí mimo jiné například za jakých podmínek by se měl odehrávat, jak by měl být veden a naopak čeho by se měl vyslýchající vyvarovat. V obou dvou směrech se vždy snaží veškeré teoretické poznatky doplňovat o rady a doporučení odborníků, přičemž jejich odlišné názory podrobuje konfrontaci. Ve svém závěru poskytuje řízený rozhovor s jedním z vyslýchaných dětských svědků a umožňuje tak tímto i nahlédnout do pražské policejní praxe. Diplomová práce tak ve svém souhrnu přináší komplexní poznatky všem, kteří o tuto problematiku projevují laický zájem, nebo chtějí své dosud nabyté znalosti rozšířit o nové a více do hloubky. Klíčová slova: výslech, děti, zvláštnosti
Abstract v angličtině:
The Specifics of Children Interrogation Abstract This diploma thesis deals with the interrogation of children in criminal proceedings, with a focus on the specifics that are characteristic of it. The aim of the thesis is to provide a comprehensive overview of this issue at all levels - legal, psychological, as well as criminal, and to allow better understanding of its whole essence. In this introduction, the thesis focuses on the legal standpoint, in which it introduces the basic terms and outlines the current state of legislation in the Czech Republic. Then, it moves continuously to the psychological-criminal standpoint, where it reaches the point of its content - the specifics that may arise in connection with the interrogation of children. The thesis views these specifics from two different angles. From a psychological point of view, it enables to understand the complexity of a child's personality, which must always be taken into account during the interrogation. It also points out any risks that may arise in communicating with the child and which should be avoided. From the criminal point of view, it focuses directly on the course of interrogation itself. This practical part can thus be considered as a guide step by step through the whole interrogation. It deals in detail with all subsequent stages in which states, inter alia, under what conditions it should take place, how it should be conducted and, on the contrary, what the interrogating officer should avoid. In both directions, it always seeks to complement all theoretical knowledge with expert advice and recommendations, confronting their differing views at the same time. In its conclusion, it provides a directed interview with one of the interrogated child witness and thus also provides an insight into police practice in Prague. This diploma thesis, in its entirety, gives comprehensive knowledge to all those who show a lay interest in this issue, or who want to expand their acquired knowledge with in further depth. Keywords: interrogation, child, strangeness
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Lansdorfová 911 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Lansdorfová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Lansdorfová 282 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB