velikost textu

Taktika výslechu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Taktika výslechu
Název v angličtině:
Interrogation tactics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Šimon Jansa
Vedoucí:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
Id práce:
205382
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
taktika výslechu, trestní právo, psychologie výslechu
Klíčová slova v angličtině:
interrogation tactics, criminal law, psychology of interrogation
Abstrakt:
Taktika výslechu ABSTRAKT Tato diplomová práce se věnuje taktice výslechu. Téma je stále aktuální, neboť se jedná o jeden z nejdůležitějších a nejvyužívanějších důkazních prostředků. Cílem bylo shrnout dostupné poznatky o vedení výslechu z domácí i zahraniční odborné literatury, se zaměřením na chyby, kterých se vyslýchající osoby mohou dopustit. Kromě upozornění na tyto nedostatky se také práce zabývá jejich možným předcházením. Poznatky byly čerpány také z dostupné judikatury a jsou doplněny o praktické příklady z protokolů o výsleších. Při zpracovávání byla využívána analyticko-deskriptivní a komparativní metoda. Práce je rozčleněna na pět částí, úvod a závěr. Tyto části se dělí na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. První část se věnuje výslechu z pohledu kriminalistiky, trestního práva a forenzní psychologie. Vymezuje pojem výslechu a výpovědi, jeho předmět, možná dělení a právní úpravu. Také se zabývá psychologickými aspekty taktiky výslechu. Ve druhé části je podrobně rozebrána příprava výslechu. Jedná se o důležitou etapu, která by neměla být opomíjena. Podle tradičního dělení je členěna na analytickou a syntetickou fázi. Třetí část práce popisuje konstrukci výslechu a jeho dělení do třech stadií – úvodní fáze, souvislé líčení a stadium kladení otázek a odpovědí. Věnuje se také způsobu, jakým lze výslech dokumentovat. Následující část je zaměřena na samotnou taktiku výslechu, konkrétně na základní taktické postupy, typické výslechové situace a některé netradiční metody. Poslední část práce se konkrétněji věnuje chybám, kterých se vyslýchající mohou při vedení výslechu dopustit, včetně doporučení, jak některým z nich předcházet. Zabývá se vědomými i nevědomými aspekty, které mohou negativně ovlivnit výslednou výpověď, jako jsou osobnost vyslýchajícího, chyby vyplývající z interpersonálního styku a vedení výslechu. Součástí je i kapitola věnovaná nepravdivým a vynuceným doznáním. V závěru jsou shrnuty zjištěné poznatky ze studia spisového materiálu a dalších zdrojů o nejčastějších chybách vyslýchajících a vybraná preventivní doporučení. 85
Abstract v angličtině:
Interrogation tactics ABSTRACT This thesis deals with interrogation tactics. The topic is still relevant as it is one of the most important and used criminal evidence. The aim of this work was to summarize available knowledge from Czech and foreign literature about conducting the interrogation, with a focus on the mistakes caused by interrogators. In addition to describing these mistakes, the work also recommends how to avoid them. Practical examples were obtained from available case-law and interrogation protocols. The analytical-descriptive and comparative method of research was used. The work is divided into five parts, introduction and conclusion. These parts are divided into individual chapters and subchapters. The first part is focused on the interrogation from the perspective of criminalistics, criminal law and forensic psychology. It defines the meaning and the purpose of interrogation and statement, different types and legal regulation. It also deals with psychological aspects of interrogation tactics. The second part discusses the preparation of the interrogation, an important aspect that should not be underestimated. The preparation is divided into analytical and synthetic phases. The third part of the thesis describes the construction of the interrogation and its three stages – the initial phase, monologue and dialogue phases. It also deals with the process of documentation. The following part is focused on the interrogation tactics, particularly on the basic methods and techniques, typical interrogation situations and some rarely used methods. The last part of the thesis is more specifically devoted to the mistakes in conducting the interrogation and recommendations on how to prevent some of them. It deals with both intentional and unconscious aspects that may negatively affect the statement, such as the personality of the interrogator, interpersonal communication and perception and improper questioning methods. It also includes a chapter aimed at the false and coerced confessions. The conclusion summarizes the knowledge obtained from the sources and interrogation records regarding of the most common mistakes caused by interrogators and some preventive suggestions. 87
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Šimon Jansa 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Šimon Jansa 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Šimon Jansa 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 152 kB