velikost textu

Sociální pomoc seniorům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální pomoc seniorům
Název v angličtině:
Social assistance for seniors
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Šárka Trnková
Vedoucí:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Id práce:
205380
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální služby, příspěvek na péči, stáří, restriktivní opatření, GDPR, ageismus
Klíčová slova v angličtině:
social services, care allowance, aging, restrictive measures, GDPR, ageism
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce je věnována tématu sociálních služeb a příspěvku na péči v souvislosti s péčí o specifickou klientelu sociálních služeb, jež tvoří senioři. Stárnutí populace je v současné době velmi aktuálním tématem nejen v České republice, ale i ve světě. V České republice přibývá obyvatel, nejvýrazněji však roste počet seniorů. Podle prognóz bude obyvatelstvo i nadále stárnout, a v důsledku toho bude nutné se vypořádat se vzrůstající potřebou péče o seniory. Práce se skládá celkem ze šesti kapitol. První kapitola rozebírá stárnutí a stáří včetně fenoménu ageismu, přináší také nástin sociální pomoci seniorům v systému sociálního zabezpečení České republiky. Druhá kapitola se věnuje sociálním službám nejen z pohledu jejich uživatelů (seniorů), ale i z pohledu poskytovatelů sociálních služeb. Snahou autora bylo také rozebrat možná úskalí sociální práce. Je zde zmíněn i systém financování sociálních služeb. Třetí kapitola popisuje institut příspěvku na péči od podmínek nároku až po kontrolu jeho využívání. Stěžejní jsou shledané nedostatky právní úpravy a snaha nastínit případná řešení de lege ferenda. Čtvrtá kapitola obsahuje demografické údaje a statistické údaje k příspěvku na péči a sociálním službám. Pátá kapitola se věnuje dodržování základních lidských práv v zařízeních sociálních služeb, restriktivním opatřením a srovnání těchto opatření ve dvou právních předpisech. Poslední, šestá kapitola přináší téma ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) z pohledu poskytovatelů sociálních služeb. Cílem této rigorózní práce bylo nastínit současnou právní úpravu sociálních služeb a příspěvku na péči v souvislosti se seniory, problematiku restriktivních opatření a GDPR v sociálních službách. Autor v práci analyzuje nedostatky současné právní úpravy a v některých částech navrhuje možná řešení de lege ferenda. Klíčová slova: sociální služby, příspěvek na péči, stáří, restriktivní opatření, GDPR, ageismus
Abstract v angličtině:
„Social assistance for seniors“ Abstract The rigorous thesis aims at the theme of social services and care allowance in connection to care towards specific social services clients who are the elderly. The aging of population is the very actual topic not only in the Czech Republic but also abroad. The Czech population grows. However, the growth within the group of elderly is considerable compared to others. According to the forecasts, the population will still be getting older, and that will result in a greater need for care of the elderly. The rigorous thesis consists of six parts. The first chapter deals with the aging and old age, including the ageism phenomenon, and outlines social assistance for the elderly as a part of the social security system of the Czech Republic. The second chapter aims at social services not only from the view of users (the elderly) but also of social services providers. The author has tried to analyse the potential difficulties of social work. The system of social services financing is also mentioned. The third chapter describes care allowance, eligibility for it, its control, and use. The rigorous thesis identifies deficiencies in the legal framework and outlines the de lege ferenda solution; both are crucial for the work. The fourth chapter includes demographical and statistical data regarding care allowance and social services. The fifth chapter aims at adherence to human rights at social services facilities, restrictive measures and their comparison within two legal regulations. The last sixth chapter deals with the protection of individuals in connection to data processing (GDPR) from the view of social services providers. The goal of this rigorous thesis was to outline the current legal framework of social services and care allowance in connection to the elderly, issues of restrictive measures, and GDPR within social services. The author analyses the deficiencies of the current legal framework and brings to light possible de lege ferenda solutions for some matters. Keywords: social services, care allowance, aging, restrictive measures, GDPR, ageism 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Trnková 2.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Šárka Trnková 972 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Trnková 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Trnková 166 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Gabriela Munková, CSc. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB