velikost textu

Oddlužení - sanační způsob řešení úpadku dlužníka, fyzické osoby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oddlužení - sanační způsob řešení úpadku dlužníka, fyzické osoby
Název v angličtině:
Debt discharge - remediation way of resolving the bankruptcy of the debtor, natural persons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dominika Matoušová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
205341
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oddlužení, insolvenční řízení, úpadek
Klíčová slova v angličtině:
debt discharge, insolvency proceedings, bankruptcy
Abstrakt:
Oddlužení je jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka, přičemž o oddlužení žádají především fyzické osoby nepodnikatelé. Není však vyloučeno řešení úpadku oddlužením též u fyzických osob podnikatelů. Oddlužení je v dnešní době hojně využívaný a neustále aktuální institut, který klade důraz nejen na osvobození dlužníka od dluhů a vyřešení jeho finanční situace, ale též na ochranu dlužníkových věřitelů, jimž je zákonem garantována míra uspokojení jejich pohledávek. Cílem diplomové práce je poskytnout ucelenou charakteristiku oddlužení, průběhu insolvenčního řízení vedoucího ke splnění oddlužení a též určitých specifických oblastí které mohou působit problematicky. Práce je proložena příklady z praxe, u nichž můžeme spatřovat specifika oddlužení. Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol, přičemž stěžejní jsou kapitoly 2 a 4. První kapitola stručně vymezuje pojem úpadek, který je klíčový pro možnost řešení nepříznivé ekonomické situace v insolvenčním řízení, způsoby jeho řešení a vztah mezi oddlužením a ostatními způsoby řešení úpadku. Druhá kapitola charakterizuje oddlužení a vymezuje způsoby, jak může oddlužení probíhat, tedy oddlužení zpeněžením majetkové podstaty či plněním splátkového kalendáře. Současně zde poukazuji na specifické případy při oddlužení plněním splátkového kalendáře. Následující část se věnuje průběhu insolvenčního řízení do povolení oddlužení, tedy zahájení insolvenčního řízení a následnému rozhodování o úpadku dlužníka. Ve čtvrté části jsem se zaměřila na průběh insolvenčního řízení od povolení oddlužení. Je zde specifikováno schválení oddlužení a jeho následné plnění, což je nejdůležitější část oddlužení, jelikož po úspěšném splnění oddlužení je dlužník osvobozen od placení pohledávek a je tedy naplněn cíl samotného oddlužení. Pátá kapitola vymezuje určitá specifika při společném oddlužení manželů a věnuje se problematickým otázkám. Šestá část je obdobou části páté, avšak tato se věnuje specifické úpravě oddlužení podnikatele fyzické osoby, i zde jsou uvedeny problematické otázky. V poslední kapitole diplomové práce upozorňuji na podstatné změny stran oddlužení, které budou zavedeny novelou insolvenčního zákona, zákonem č. 31/2019 Sb.
Abstract v angličtině:
Debt discharge is one of the remediation ways of resolving the bankruptcy of the debtor, whereas the debt discharge is requested mainly by non-entrepreneurial natural persons. However, the resolution of bankruptcy by debt discharge cannot be ruled out also for natural persons entrepreneurs. Debt discharge is a widely used and persistently relevant institute that puts emphasis not only on liberating debtor from debt and resolving his financial situation, but also on the protection of creditors of the debtor, who are legally guaranteed a degree of satisfaction of their claims. The aim of this thesis is to provide a comprehensive characterization of debt discharge, the course of insolvency proceedings leading to debt discharge, as well as certain specific areas that may be problematic. This thesis also contains examples from the practice, in which we can see the specifics of debt discharge. This thesis is divided into seven chapters, whereas the main ones are chapters 2 and 4. The first chapter briefly defines the concept of bankruptcy, which is crucial for the resolution of the unfavourable economic situation in insolvency proceedings, the ways of its resolution and the relationship between debt discharge and other methods of resolving bankruptcy. The second chapter describes debt discharge and defines the ways in which debt discharge can be carried out, thus debt discharge through the monetization of assets or through the fulfilment of a schedule of instalments. At the same time, I refer here to specific cases of debt discharge by fulfilment of a schedule of instalments. The following section deals with the process of insolvency proceedings until the approval of debt discharge, thus the initiation of the insolvency proceedings and subsequent decision on the bankruptcy of the debtor. In the fourth part I focused on the course of the insolvency proceedings from the approval of debt discharge. This part contains the specification of the approval of debt discharge and its subsequent performance, which is the most important part of the debt discharge, since after the debt discharge has been successfully executed, the debtor is exempt from payment of the debts and thus the purpose of the debt discharge is fulfilled. The fifth chapter defines some specific features of joint debt discharge of spouses and deals with problematic issues. The sixth part is an equivalent to part five, but it deals with the specific adjustments of the debt discharge of a natural person entrepreneur, as well as problematic issues. In the last chapter of this thesis I point out the substantial changes in the debt discharge, which will be introduced by an amendment to the Insolvency Act, through Act No. 31/2019 Coll.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dominika Matoušová 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dominika Matoušová 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dominika Matoušová 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB