velikost textu

Trénink desetibojaře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trénink desetibojaře
Název v angličtině:
Decathlon Training
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marek Lukáš
Vedoucí:
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Oponent:
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Id práce:
205197
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
atletika, desetiboj, výkony, trénink
Klíčová slova v angličtině:
Athletics, decathlon, performance, training
Abstrakt:
Abstrakt TRÉNINK DESETIBOJAŘE Cíle práce: Cílem této práce bylo popsat vlastní výkonnostní vývoj, charakterizovat svůj atletický trénink ve třech tréninkových etapách a podrobněji analyzovat trénink a přírůstky výkonů v posledních třech letních závodních sezonách. Snažil jsem se objasnit nevyrovnané výsledky a odhadnout své další výkonnostní možnosti. Metodika: Práce je kazuistika a byly použity metody deskripce, komparace a analýzy. Výsledky: V této práci jsme zjistili, že můj výkonnostní vývoj má kromě posledního roku 2018 mírně stoupající tendenci. Nebylo však dosaženo možného výkonnostního potenciálu. Jednotlivé desetiboje obsahují nevyrovnané výsledky, které neodpovídají osobnímu maximu v určitých disciplínách. Etapy tréninku mi objasnily, že po přípravné etapě jsem absolvoval zmírněný vrcholový trénink, který byl i tak označen jako specializovaná etapa, protože jsem se nově seznamoval s desetibojařským tréninkem. Rozbor posledních tří tréninkových cyklů ukázal, že z hlediska zatížení vyjádřené četností tréninkových motivů, se cykly mezi sebou výrazně nelišily, nicméně výsledky jednotlivých sezón ano. Za možnou objektivní příčinu se dá odhadovat zdravotní stav, špatně volené metody, prostředky, příliš velké zatížení. Klíčová slova: desetiboj, trénink, výkonnost
Abstract v angličtině:
Abstract DECATHLON TRAINING Thesis objectives: The aim of this case study was to describe its performance development, characterize athletics training in three training stages, and to analyze in more detail the training and performance progressions in three outdoor competition seasons. The author of this case study attempted to clarify his unbalanced performance results, and to estimate the future performance potential. Methods: This research paper is a case study, and the main methods that were used were description, comparison and data analysis. Results: The case study demonstrates that the author’s performance development trend is slightly increasing, including the past outdoor competition season of 2018. The data indicates that the subject of the case study has not reached his performance potential. Individual decathlon competitions contain results that do not match the personal best results in certain individual disciplines. The training phases show that after the preparatory phase, the subject of the case study underwent moderately high training load, which was labeled as the specialized phase due to the athlete’s familiarity of the decathlon training. Regarding the cost of the expressed training frequency, the analysis of the last three training cycles showed that the training cycles did not differ significantly; however, the results of the individual competition seasons were unbalanced. Possible objective causes of the unbalanced competition season results could be the health conditions, poorly chosen training methods, training resources, and too high training load. Keywords: decathlon, training, performance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Lukáš 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Lukáš 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Lukáš 237 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 152 kB