velikost textu

Adjektiva v adverbiální funkci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adjektiva v adverbiální funkci
Název v angličtině:
Adjectives in the adverbial function
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Hokszová
Vedoucí:
doc. Pavel Štichauer, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
Id práce:
205195
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Italianistika (ITA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
italský jazyk|paralelní korpus|adjektiva|adverbia|adverbiální funkce|sufix -mente
Klíčová slova v angličtině:
Italian language|parallel corpus|adjectives|adverbs|adverbial function|suffix -mente
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce s názvem „Adjektiva v adverbiální funkci“ v teoretické části definuje tradiční charakteristiku a funkci adjektiv a adverbií, poté tyto dva slovní druhy ve funkci modifikátorů, a nakonec typologii adjektiv v adverbiální funkci. Tyto definice jsou popsány na základě studia vybraných italských gramatik. Analytická část práce obsahuje korpusovou studii na základě vyhotoveného seznamu dvaceti adjektiv. Takto konvertovaná adjektiva vytváří konstrukce se slovesy. V italských korpusech se budou vyhledávat nejčastější slovesné konstrukce, které se s konvertovanými adjektivy pojí. U těchto adjektiv se bude následně zjišťovat, zda jsou odvoditelné příponou: -mente a s jakými slovesy mohou být adjektiva a adverbia s touto příponou zaměnitelná beze změny anebo u jakých adjektiv je jen možný výskyt adverbií. Cílem této práce je zjistit jejich restrikci. KLÍČOVÁ SLOVA Adjektiva, adverbia, adverbiální funkce, konverze, lingvistický korpus, slovesné konstrukce
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The name of this Banchelor Thesis is “Adjectives in adverbial function“. Its theoretical part defines the traditional characteristic and function of adjectives and adverbs. Subsequently, these adjectives and adverbs are described as modifiers of verbs or another part of speech. The last chapter presents typology of adjectives in adverbial function. The analytical part contains a list of adjectives, included into corpus analysis. These adjectives are drawn up on the basis of Italian corpus giving samples of verb constructions and after that, adjectives are classified according to the possibility of deriving by the adverbial suffix: -mente; which adjectives can be interchangable without change of meaning and which adverbs with this suffix cannot be replaced. The aim of this thesis is to arrive at the restrictions regulating the use of such „adverbial adjectives“ KEY WORDS Adjectives, adverbs, conversion, linguistic corpus, verb constructions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Hokszová 668 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Hokszová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Hokszová 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zora Obstová, Ph.D. 378 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 153 kB