velikost textu

Constitutio Criminalis Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v letech 1687-1727

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Constitutio Criminalis Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v letech 1687-1727
Název v angličtině:
Constitutio Criminalis Josephina and its influence on the decision-making practice of the Court of Appeal: Sexual offences in the years 1687-1727
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Josef Vacek
Vedoucí:
JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.
Id práce:
205193
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Constitutio Criminalis Josephina; Apelační soud v Praze; soudní praxe v raném novověku
Klíčová slova v angličtině:
Constitutio Criminalis Josephina; Appel Court in Prague; Judicial Practice in Early Modern Period
Abstrakt:
Název práce v češtině Constitutio Criminalis Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v letech 1687—1727 Abstrakt Tato práce zachycuje vývoj v trestní praxi pražského apelačního soudu mezi lety 1687—1727 a zjišťuje, jaký vliv na ni mělo Constitutio Criminalis Josephina z roku 1707/8. Výzkum se zaměřil na trestání sexuálních deliktů, tedy cizoložství, bigamie, smilstvo, incest, znásilnění a sodomie. Základním pramenem výzkumu byly dobové zákoníky, zejména Koldínova Práva městská Království českého (1579) a „Josephina“, vedle nich byly využívány i říšské Constitutio Criminalis Carolina (1532), dolnorakouské Constitutio Criminalis Ferdinandea (1656) a rovněž Brikcího Práva městská (1536). Samotná praxe apelačního soudu byla zkoumána z ortelových knih, které obsahují rozhodnutí tohoto soudu. Pro každý delikt byla nejprve popsána relevantní právní úprava pro období raného novověku a následně bylo přikročeno ke zkoumání soudní praxe. Zvolenou metodou k dosažení cílů práce byla kvantitativně-kvalitativní komparační analýza, díky které je možné zachytit změny, ke kterým se zavedením „Josephiny“ došlo. Mezi hlavní zjištění práce patří skutečnost, že „Josephina“ znamenala důležitý předěl v trestním soudnictví. Zatímco v období před jejím zavedením byly na jedné straně hojně užívány dehonestující tresty a na straně druhé nebyl u některých deliktů vůbec používán trest smrti, v druhém období se tato praxe mění a dochází k jisté racionalizaci trestání. Po roce 1707 se rozmáhá především trest veřejných prací a dále rovněž trest smrti, naproti tomu se přestávají užívat tresty, které mířily na čest pachatelů, stejně tak bylo upuštěno i od vypovídání odsouzenců z obce či země. Dalším posunem v trestní praxi je smazávání rozdílů mezi muži a ženami. Zatímco do roku 1707 byli muži trestáni přísněji než ženy (byli častěji popravováni, trest odnětí svobody či veřejných prací býval delší), po tomto roce jsou dané rozdíly minimální. Klíčová slova Constitutio Criminalis Josephina; Apelační soud v Praze; soudní praxe v raném novověku
Abstract v angličtině:
Thesis title in English Constitutio Criminalis Josephina and its influence on the decision-making practice of the Court of Appeal: Sexual offences in the years 1687—1727 Abstract This paper captures the development of the juridical practice of the Prague Court of Appeal between years 1687–1727 and examines the influence of the Constitutio Criminalis Josephina of 1707/8 on this practice. The research is focused on punishing of the sexual offenses, ie adultery, bigamy, fornication, incest, rape and sodomy. The primary sources for the research are law codes, especially Koldín's Code Práva městská Království českého (1579) and "Josephina"; besides them others are used: the Constitutio Criminalis Carolina (1532), the Constitutio Criminalis Ferdinandea (1656) and Brikcí's Práva městská (1536). The practice of the appellate court itself has been examined on the basis of the books of sentences that contain the judgments of that court. Firstly, the relevant legislation of the period was described for each of the offenses and then the judicial practice was examined. The applied methodology can be qualified as quantitative-qualitative comparative analysis which makes possible recognizing the changes that occurred with the implementation of "Josephina". The main findings of the thesis suggest that "Josephina" was an important turning-point in criminal justice. While in the period prior to its implementation on the one hand abusive punishments were widely used and on the other hand the death penalty was not used in some cases at all. In the second period this practice changes and certain rationalization of punishment can be observed. After 1707 the punishment by the public works and also by the death penalty increases, while the punishments affecting the honor of the perpetrators cease to be used as well as the banishing of the convicts from a village or a country. Another move in juridical practice is to erase the differences between men and women. While until 1707 men were punished more severely than women (they were more often executed, imprisonment or public works were longer), the differences are minimal after implementing the new penal code. Key words Constitutio Criminalis Josephina; Appel Court in Prague; Judicial Practice in Early Modern Period
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Vacek 3.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Vacek 401 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Vacek 406 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marek Starý, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 153 kB