velikost textu

Rozbor rozehrávky od brankáře Chorvatska a Belgie na MS 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozbor rozehrávky od brankáře Chorvatska a Belgie na MS 2018
Název v angličtině:
Analysis of goalkeeper´s kick-off of Croatia and Belgium teams at the World cup 2018
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Radek Hruška
Vedoucí:
Jaroslav Teplan
Oponent:
Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Id práce:
205184
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Brankář, fotbal, Analýza
Klíčová slova v angličtině:
Goalkeeper, football, analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Název práce: Rozbor rozehrávky od brankáře Chorvatska a Belgie na MS 2018 Cíle práce: Cílem práce je provést analýzu kopů od branky týmů Belgie a Chorvatska na MS 2018. Všechny kopy od branky sestříhat a následně vyhodnotit jaký způsob rozehrávky byl nejčastěji používaný a jak byl daný způsob účinný. Vytvořit DVD se sestříhanými záběry všech kopů od branky sledovaných týmů. Metody: Zdrojem získávání dat a informací byla metoda zprostředkovaného pozorování záznamů zápasů z MS 2018 v Rusku. Sledovaným souborem byly reprezentace Chorvatska a Belgie. Celkově bylo analyzováno 14 zápasů. Ze zápasů byly vystříhány všechny kopy od branky sledovaných týmů v programu Instat a následně jednotlivé rozehrávky překresleny v programu Drillbook a poté byly analyzovány. Zkoumal jsem jaký byl způsob rozehrávky, na jakého hráče byl kop od branky rozehraný, počet přihrávek, než došlo ke ztrátě míče a zóny ve kterých hráči ztratili míč. Výsledky: Na základě pozorování sedmi zápasů každého týmu bylo zjištěno, že Belgie zahrávala 61 kopů od branky a Chorvatsko 60. Belgie rozehrála 64 % kopů od branky formou krátké přihrávky a 36 % formou výkopu, zatímco Chorvaté se ve větším počtu případů rozhodli pro výkop, a to v 55 % případů a ve 45 % případů pro přihrávku po zemi. Z pohledu zón, ve kterých oba týmy ztratili kontrolu nad míčem, byla Belgie úspěšnější než Chorvatsko, protože Belgičané nejčastěji ztráceli míč v útočné zóně, zatímco Chorvaté ztráceli míč nejčastěji ve střední útočné zóně. Belgie měla téměř dvojnásobný průměrný počet přihrávek na jeden kop od branky, který byl rozehraný po zemi na krátkou vzdálenost než Chorvatsko, naopak Chorvaté měli vyšší průměrný počet přihrávek na jeden kop od branky, který byl rozehraný výkopem. Klíčová slova: brankář, fotbal, analýza
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Analysis of goalkeeper´s kick – off of Croatia and Belgium teams at the world cup 2018 Objectives: The aim of the work is to make analysis of goal kicks of teams Belgium and Croatia at the World Cup 2018. Cut shots with all goal kicks and then evaluate which method of goal kick is the most frequently used and how the particular method was effectiv. Create a DVD with edited shots of all goal kicks from the watched teams. Methods: The source of data and information gathering was a method of mediated observation of matches from the 2018 World Cup in Russia. The ensemble was represented by teams of Croatia and Belgium. Fourteen matches were analyzed in total. All goal kicks were cut from all watched matches in the program, which is called Instat. Then was every goal kick redraw in program Drillbook and then was analyzed. I investigated which way of the goal kick was used, which player was addressee of the pass, how many passes team done before they lost the ball and the zones, where team lost the ball. Results: Based on the seven matches of each team, it was found that Belgium played 61 goal kicks and Croatia 60. Belgium played in 64 % cases short distance passes and only 36 % kick – offs, the Croats decided to kick off in 55 % cases and in 45 % cases were short distance passes. From the perspective of zones where both teams lost control of the ball, Belgium was more successful than Croatia because the Belgians most often lost the ball in the offensive zone while the Croats lost the ball most often in the middle attack zone. Belgium had almost twice the average number of passes for one goal kick, which was played after a short distance pass than Croatia, while the Croats had a higher average number of passes per kick – off. Keywords: Goalkeeper, football, analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Radek Hruška 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Radek Hruška 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Radek Hruška 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslav Teplan 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 247 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 153 kB