velikost textu

Změny v prožívání disgustu související s hormonálními výkyvy u žen - adaptivní systém nebo maladaptivní reakce?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny v prožívání disgustu související s hormonálními výkyvy u žen - adaptivní systém nebo maladaptivní reakce?
Název v angličtině:
Changes in disgust sensitivity associated with hormonal shifts in women - adaptive system or maladaptive response?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Daniela Dlouhá
Vedoucí:
RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Id práce:
205175
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
disgust, těhotenství, ovulační cyklus, kompenzační profylaktická hypotéza, obsesivně kompulzivní porucha, deprese, imunita, infekce
Klíčová slova v angličtině:
disgust, pregnancy, ovulation cycle, compensatory prophylaxis hypothesis, obsessive compulsive disorder, depression, immunity, infection
Abstrakt:
Abstrakt Disgust (odpor či znechucení) je vyvolán na základě něčeho odpudivého. Jako adaptivní systém představuje ochranu jedince, zejména před nákazou patogeny, anebo chováním, které by mohlo negativně ovlivnit evoluční úspěch tohoto jedince. U žen bývá zvýšený disgust pozorován v době významných hormonálních změn, například v těhotenství, případně v luteální fázi ovulačního cyklu. Bylo zjištěno, že tato období mohou souviset i s významnými imunologickými změnami, kdy žena a (v těhotenství) i plod vyžadují intenzivnější ochranu. Hormonální změny mohou být také citlivým obdobím pro rozvoj různých psychopatologických stavů. Tyto stavy bývají také spojeny se zvýšením disgustu. Studie zaměřené na disgust a rozvoj úzkostných poruch naznačují, že pozorovaný zvýšený disgust v těhotenství by mohl být v některých případech pouze maladaptivní reakcí rozvíjejícího se psychického onemocnění.
Abstract v angličtině:
Abstract Disgust (the feeling of aversion or repulsion) is based on experiencing something distasteful. As an adaptive system, it works as a protection of oneself, especially against infection by pathogens or behavior that could negatively affect one’s evolutionary success. Disgust can be observed in women during times of significant hormonal changes, such as pregnancy or the luteal phase of the ovulation cycle. It was observed that these times can also be related to immunological changes, when the woman and (during pregnancy) the fetus require more intensive protection. Hormonal changes can be a sensitive time for the onset of different psychopathological disorders. These disorders are also often associated with heightened levels of disgust. Studies focusing on disgust and the onset of anxiety disorders indicate that the heightened disgust observed in pregnancy could in some cases be just the maladaptive reaction of a developing mental disorder.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Daniela Dlouhá 479 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Daniela Dlouhá 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Daniela Dlouhá 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Eva Landová, Ph.D. 231 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. 152 kB