velikost textu

Evoluční teorie homosexuality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evoluční teorie homosexuality
Název v angličtině:
Evolutionary theories of homosexuality
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Fořt
Vedoucí:
RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Štěrbová
Konzultant:
Mgr. Klára Bártová
Id práce:
205172
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
homosexualita, homosexuální orientace, evoluční teorie, adaptace, příbuzenský výběr, rodičovská manipulace, sexuálně antagonistická selekce, vyvážený polymorfismus, stejnopohlavní aliance
Klíčová slova v angličtině:
homosexuality, homosexual orientation, evolutionary theory, adaptation, kin selection, parental manipulation, sexually antagonistic selection, balanced polymorphism, same-sex affiliation
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá mužskou homosexualitou z evolučního hlediska. V první části poskytuje přehled poznatků o genetickém a imunologickém původu homosexuality u muže, které následně slouží jako teoretický základ pro hlavní část práce. Vzhledem k tomu, že homosexuálové zanechávají méně potomstva než heterosexuálové, je na místě si položit otázku, jakými mechanismy je mužská homosexualita v populaci udržována a jaký by případně mohl být její evoluční význam. Práce shrnuje pět nejvlivnějších teorií, které byly zkonstruovány za účelem zodpovězení této otázky. Práce rovněž uvádí a kriticky hodnotí výsledky empirických výzkumů, které podporují jednotlivé teorie, či svědčí proti nim.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with male homosexuality from an evolutionary viewpoint. In the first part, it provides a review of knowledge about the genetic and immunological origin of male homosexuality, this consequently serves as a theoretical base for the main part of the thesis. Regarding the fact that homosexuals leave less offspring than heterosexuals do, it is appropriate to raise a question by which mechanism is male homosexuality maintained in population and what could eventually be its evolutionary role. The thesis summarizes five most influential theories which were constructed in a purpose to answer this question. The thesis also posits and critically evaluates results of empirical research that support particular theories or give evidence against them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Fořt 639 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Fořt 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Fořt 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Štěrbová 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. 153 kB