velikost textu

Využití prostředků základní gymnastiky v tréninku fotbalistů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití prostředků základní gymnastiky v tréninku fotbalistů
Název v angličtině:
Using the means of basic gymnastics in the training of footballers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Oliver Hodbod
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Kolbová
Oponent:
Mgr. Jana Černá
Id práce:
205166
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Gymnastika (51-600200)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fotbal, sportovní trénink, základní gymnastika, sportovní příprava
Klíčová slova v angličtině:
Football, sports training, basic gymnastics, sports preparation
Abstrakt:
Abstrakt Název: Využití prostředků základní gymnastiky v tréninku fotbalistů Cíl: Cíl bakalářské práce je vyhodnotit hospitační záznamy s dotazníkovým šetřením, a sledovat výskyt obsahu základní gymnastiky v kategorii starší přípravka U9. Dílčím cílem je vytvořit soubor tělesných cvičení a vyvodit obecná doporučení pro trenérskou praxi. Metody: Teoretická část je zpracována formou literární rešerše zabývající se tématem práce. Hlavní metodou této práce je pozorování, pomocí které bylo zjištěno využití gymnastických prostředků v tréninkových jednotkách. Další metodou je obsahová analýza literárních zdrojů a hospitačních záznamů, která byla doplněna písemným dotazováním. Získaná data z dotazníku jsou zpracovány standardními statistickými metodami v programu Microsoft Excel. Výsledky: Výsledky obsahují data získaná pomocí dotazníkového šetření a analýzou hospitačních záznamů. Dalším výsledkem je návrh souboru tělesných cvičení z oblasti základní gymnastiky využitelný v tréninku fotbalistů nacházejících se v přípravném i soutěžním období kategorie U9. Klíčová slova: fotbal, základní gymnastika, mládež, sportovní trénink, sportovní příprava
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Using the means of basic gymnastics skills in the soccer player´s training Objectives: The aim of bachelor thesis is evaluate the observation records with questionnaire survey and watch the occurrence of basic gymnastics skills in category older preparation U9. Another important aim is suggest a set of physical exercises and summarize general recommendations for coaching practice. Methods: The theoretic past is elaborated by the form of literary research dealing with theme of bachelor thesis. The main method of this thesis is observation the use of gymnastics in training units. Content analysis was used in observation records. Another method is questionnaire survey. Obtained data from the questionnaire are processed by standard statistical methods in Microsoft Excel. Results: The result is containing data obtained by questionnaire survey and analysis of observation records. Another result is suggest set of physical exercises usable in training of football players in the competition period category U9. Keywords: football, basic gymnastic, youth, sports training, sports preparation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Oliver Hodbod 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Oliver Hodbod 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Oliver Hodbod 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Kolbová 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Černá 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Krištofič 153 kB