velikost textu

Zvládání onemocnění dítěte rodinným systémem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvládání onemocnění dítěte rodinným systémem
Název v angličtině:
Dealing with a chil´ds illness through family system
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Bunzáková
Vedoucí:
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
Id práce:
205152
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Psychologie rodiny|rodina|rodinný systém|teorie rodinného systému|zvládání onemocnění|nemocné dítě
Klíčová slova v angličtině:
Family psychology|family system|family system theory|dealing with illness|ill child
Abstrakt:
NÁZEV PRÁCE Zvládání onemocnění dítěte rodinným systémem ABSTRAKT Záměrem diplomové práce Zvládání onemocnění dítěte rodinným systémem je vytvoření textu, který se věnuje subjektivnímu vnímání náročné situace zvládání nemoci dítěte v rodině. Práce je teoreticko-empirického charakteru. Teoretická část popisuje teoretická východiska, názory jednotlivců a provedené výzkumy v uvedené problematice nemocných dětí, psychologii nemoci, rodině a rodinnému systému. Empirická část se skládá z kvalitativního výzkumu, pojednávající o subjektivním prožití situace v rodině. Data byla sbírána metodou hloubkového polostrukturovaného rozhovoru a zpracována za otevřeného kódování. Data byla analyzována za využití principů vícečetné případové studie a inspirací ve fenomenologickém designu výzkumu. Výstupem práce jsou kazuistiky popisující konkrétní způsoby a možnosti vyrovnání se rodiny se zátěžovou situací. Cílem kazuistik je přiblížení problematiky nemocného dítěte v prostředí rodiny pro lepší porozumění prožívané situaci a empatii z řad okolí rodiny a pomáhajících profesionálů. Mezi hlavní zjištění práce patří, že klíčovou roli v procesu onemocnění hraje matka, která zajišťuje péči o nemocné dítě, přebírá zodpovědnost za nemoc a využívá všech dostupných prostředků pro zlepšení stavu nemocného a celé rodiny. Dále bylo zjištěno, že rodina bezprostředně po oznámení diagnózy potřebuje prostor a čas být o samotě pro alespoň částečné zpracování nové skutečnosti. KLÍČOVÁ SLOVA Psychologie rodiny, rodina, rodinný systém, teorie rodinného systému, zvládání onemocnění, nemocné dítě
Abstract v angličtině:
THESIS TITLE Dealing with a child’s illness through family system ABSTRACT The aim of the Master’s thesis Dealing with a child’s illness through family system is to create a work focusing on the subjective perception of the difficulties of managing a child’s illness in a family. The thesis is of theoretical and empirical nature. The theoretical part describes theoretical solutions, opinions of individuals and research conducted regarding the matter of ill children, the psychology of illness, family and the family system. The empirical part consists of qualitative research focused on the family’s subjective experience of the situation. The data was collected using the methodology of in-depth semi-structured interviews decoded utilizing open code. The data was analyzed using principles of multiple casestudies and inspired by phenomenological research design.The research output is casuistry describing concrete ways and possibilities of how the family can cope with the difficult situation. The goal of a casuistry is to shed some light onto the issue of having a ill child in the family in order to better understand the situation and empathy needed from the family network and professionals involved. One of the main findings of the thesis is that a mother plays a key role in the process of managing an illness. She provides care, takes over responsibility for the child´s illness and utilizes all available means to improve the family’s and sick child’s condition. Furthermore, it was discovered that the family needs space and time immediately post-diagnosis allowing them to at least partially process the new information. KEYWORDS Family psychology, family system, family system theory, dealing with illness, ill child
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Bunzáková 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Bunzáková 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Bunzáková 260 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. 231 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB