velikost textu

Komplexační rovnováhy beta-blokátorů v CZE

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komplexační rovnováhy beta-blokátorů v CZE
Název v angličtině:
Complex equilibriums of beta-blockers in CZE
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Lívia Kanizsová
Id práce:
205132
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
26. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
β-blokátory, cyklodextriny, enantioseparace, kapilární zónová elektroforéza
Klíčová slova v angličtině:
β-blockers, cyclodextrins, enantioseparation, capillary zone electrophoresis
Abstrakt:
Abstrakt Látky využívané ve farmaceutickém průmyslu se často vyskytují ve formě směsi více isomerů s odlišnou biologickou aktivitou. V případě, že má některý isomer nežádoucí účinek, je důležité jej ze směsi oddělit a ověřit chirální čistotu léku. Kapilární zónová elektroforéza hraje důležitou roli v chirálních separacích. Pro rozdělení jednotlivých isomerů je zde využívána jejich rozdílná afinita ke komplexačním činidlům. Míru jejich interakce charakterizuje komplexační konstanta. Pro chirální separaci β-blokátorů se nejčastěji používají cyklodextriny, které mohou být neutrální nebo nabité. S β-blokátory interagují pravděpodobně prostřednictvím tvorby inkluzních komplexů. U všech studovaných β-blokátorů, kterými byly labetalol, pindolol, alprenolol a atenolol, byla úspěšně provedena enantioseparace na základní linii použitím základního elektrolytu s obsahem nabitých cyklodextrinů. Největší rozlišení píků bylo pozorováno při použití sulfatovaných cyklodextrinů.
Abstract v angličtině:
Abstract Drugs used in the pharmaceutical industry often occur as a mixture of several isomers with a different biological activity. In a case that some isomer provides an undesirable side effect, it is important to separate it from the mixture and check the chiral purity of a drug. Capillary zone electrophoresis plays a significant role in chiral separations. A different affinity of isomers to complexation reagent is used for their separation from each other. The extent of their interaction is characterized by the complexation constant. Most commonly the cyclodextrins are used for the chiral separations of β-blockers and they could be in neutral or charged form. They probably interact with them through the creation of inclusion complexes. A successful baseline enantioseparation of all the β-blockers that have been studied, labetalol, pindolol, alprenolol and atenolol, was provided by using the background electrolyte containing charged cyclodextrins. The highest resolution of peaks was observed using sulfated cyclodextrins.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lívia Kanizsová 2.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lívia Kanizsová 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lívia Kanizsová 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 152 kB