velikost textu

Analýza fotbalové hry dětí v mladší přípravce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza fotbalové hry dětí v mladší přípravce
Název v angličtině:
Analysis of the football game of children U8
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Patrik Zemánek
Vedoucí:
Jaroslav Teplan
Oponent:
Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Id práce:
205131
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fotbal, mladší přípravka, analýza, děti, fotbalové dovednosti
Klíčová slova v angličtině:
Football, Young preparation, Analysis, Children, Football abilities
Abstrakt:
Abstrakt Název Analýza fotbalové hry dětí v mladší přípravce Cíle Cílem této práce je kvantifikovat a porovnat herní činnosti jednotlivce v utkání u dětí v mladší přípravce u špičkového týmu v ČR a dvou týmů klubů na výkonnostní úrovni, ale s rozdílným zaměřením na výchovu mládeže. Metody K vytvoření této práce je využito observační průřezové studie, sběr dat probíhá pořízením videozáznamů během utkání týmů zapojených do výzkumu. Následuje rozhovor s trenéry a analýza získaných dat. Výzkum zahrnuje vulnerabilní skupinu nezletilých osob ve věku 7 - 9 let z důvodu zjištění lepších postupů pro zlepšování kvality herního projevu dětí ve fotbale. Výsledky Výzkumem bylo zjištěno, že fotbalový tým hrající na nejvyšší úrovni v ČR, oproti týmům hrajícím na nižší úrovni, se zaměřuje více na individuální herní dovednosti hráče. Ve hře hráči situace řeší soubojem 1 proti 1, ale také přihrávkou. Týmy mladších přípravek by se tedy v tréninku měly více zabývat řešením situace jak osobním soubojem 1 proti 1, a snažit se obejít soupeře individuálně, tak nácvikem správné plnohodnotné přihrávky. Dalším doporučením pro týmy hrající na nižší úrovni je snaha o zvýšení počtu tréninků, jelikož další trénink je pro rozvoj dovedností velmi významný. V neposlední řadě bych vyzdvihl důležitost pořádání náborových dní pro děti předškolního a mladšího školního věku. Klíčová slova: Fotbal, mladší přípravka, analýza, děti, fotbalové dovednosti
Abstract v angličtině:
Abstract Title Analysis of children's football game in young preparation Objectives The objective of this thesis is to quantificate and compare the individual football skills during the football match by kids in young preparation of the top Czech team and two teams at performance level, but with different aim on children education. Methods To form this thesis I used observational cross-sectional study, the data pick up is taken during football matches by purchasing a video. An interview withcoaches and the data analysis follows. The research obtains vulnerable group of minors in age 7 - 9 years, in reason to find out the better ways of improving the quality of childrens football game. Results By this research was found out, that the top quality football club aims it's game, in comparison with the lower quality football clubs, more on individual football abilities and skills. In game, situations are whether solved by encounter 1 against 1or by passing. Teams of young preparation should aim the trainings mostly on the encounters 1 against 1 a solve the situation individually, and practising a rightfully-fledged passing. Next recommendation for lower quality football teams is the effort of increasing the number of trainings per week, because another training is very important for the skill development. Last but not least, I would highlight the importance of the recruitment days for pre-school and primary school children. Keywords: Football, Young preparation, Analysis, Children, Football abilities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Patrik Zemánek 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Patrik Zemánek 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Patrik Zemánek 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslav Teplan 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 153 kB