velikost textu

Incidence zranění při lekcích v parkourových halách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Incidence zranění při lekcích v parkourových halách
Název v angličtině:
Incidents and injuries during parkour classes in parkour gyms
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Zonyga
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Brtník
Oponent:
Mgr. Matouš Jindra, Ph.D.
Id práce:
205114
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
parkour, freerunning, historie parkouru, trénink parkouru, úrazy, parkourové lekce.
Klíčová slova v angličtině:
parkour, freerunning, parkour history, parkour training, injuries parkour coaching, parkour lessons
Abstrakt:
Abstrakt Název: Incidence zranění při lekcích v parkourových halách. Cíle: Cílem práce je zjistit míru úrazovosti při vedených lekcích parkouru v In Motion Academy s.r.o. a porovnat ji s mírou úrazovosti ostatních sportů. Metody: Kvantitativní analýza dat z knihy úrazů, vydaných jednotlivými pobočkami společnosti In Motion Academy s.r.o. ze školních let 2016/17 až 2018/19 a jejich následné statistické zpracování. Využití NACA scoring systému pro hodnocení závažnosti úrazů. Výzkumný soubor tvoří návštěvníci lekcí různého pohlaví, věkových skupin od 6-45 let a s rozdílnou úrovní dovedností a zdatnosti. Výsledky: V obdobích 2016/19 a 2017/19 v In Motion Academy s.r.o. bylo odučeno celkem 103 985 hodin tréninku parkouru, zaznamenáno celkem 179 zranění a míra úrazovosti na 1 000 hodin prováděné činnosti je tedy 1,721. Nekritičtější věková kategorie v IMA je dorost a dospělí s úrazovostí 2,022, která je zároveň i lekcí s nejvýše naměřeným skóre závažnosti úrazů 1,74. Na druhé straně lekce Junior se ukázali jako nejméně rizikové 1,777 a lekce s nejnižším skóre závažnosti úrazů je věková kategorie Benjamin 1,43. Částí těla, na které docházelo k úrazům nejčastěji je kotník, a to 24% ze všech zaznamenaných úrazů. Ve 20,1% došlo k úrazům hlavy a ve 13.4% ke zranění ruky. Závěr: Výsledkem této práce je přehledný souhrn četnosti a závažnosti úrazů vzniklých při vedených lekcích parkouru v jednotlivých pobočkách In Motion Academy s.r.o. Klíčová slova: parkour, freerunning, historie parkouru, trénink parkouru, úrazy, parkourové lekce.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Incidents and injuries during parkour classes in parkour gyms. Goals: The aim of this work is to find out and compare the rate of injuries in guided parkour lessons in In Motion Academy s.r.o. and other sports. Methods: Quantitative analysis of data from the book of injuries issued by individual branches of the company In Motion Academy s.r.o. from the school years 2016/17 to 2018/19 and their subsequent statistical processing. Use of the NACA scoring system to assess the severity of injuries. The research group consists of visitors of lessons of different sex, age groups from 6-45 years and with different levels of skills and fitness. Results: During the periods 2016/19 and 2017/19 in In Motion Academy s.r.o. a total of 103,985 hours of parkour training were taught. Total of 179 injuries were recorded, and the injury rate per 1,000 hours of activity was 1,721. The most critical age category in IMA is adolescents and adults with an injury rate of 2,022, which is also the lesson with the highest severity score of 1,74. On the other hand, the junior lessons proved to be the least risky 1,777 and the lessons with less severity of injuries is Benjamin 1,43. The part of the body where the injuries occurred most often is ankle 24% of all recorded injuries. Head injuries occurred in 20.1% and hand injuries in 13.4%.. Conclusion: The result of this work is a well-arranged summary of the frequency and severity of injuries resulting from guided parkour lessons in individual branches of In Motion Academy s.r.o Keywords: parkour, freerunning, parkour history, parkour training, injuries parkour coaching, parkour lessons
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Zonyga 1.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Zonyga 178 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Zonyga 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Zonyga 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Brtník 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Matouš Jindra, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Lukáš Psohlavec 152 kB