velikost textu

Analysis of results of particle phenomena modeling in computer games

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analysis of results of particle phenomena modeling in computer games
Název v češtině:
Analýza výsledků modelování částicových jevů v počítačových hrách
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Jiří Novotný
Vedoucí:
Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D.
Id práce:
205113
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
5. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
digitální zpracování obrazu, částicové jevy, podobnost kouřových efektů
Klíčová slova v angličtině:
digital image processing, particle phenomena, smoke effects similarity
Abstrakt:
Hlavním tématem této práce je návrh metody, která umožňuje porovnávání výstupů z ručně nastaveného částicového systému se vzorovým videem pozorovaného jevu. Pro jednoduchost se práce zaměřuje výhradně na kouřové efekty a jejich porovnávání. Konkrétně jsou navrženy deskriptory popisující celkovou barevnost zkoumaných vstupních videí, dále pak deskriptory tvaru a časového průběhu kouře, založené na výsledku metody segmentace obrazu zvané Alpha Matting, která umožňuje rozlišení objektů v popředí od pozadí s tím, že objekty jsou popsány včetně své případné průhlednosti. Diplomová práce je doprovázena vzorovými nahrávkami kouřů, které byly natočeny speciálně pro tento účel. Výsledek navržené metody je podpořen ukázkou postupného vylepšování simulace vybraného kouřového efektu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The main subject of this thesis is to design a method that is able to compare the outputs of a manually set up particle system with a video template of a simulated particle phenomenon. For the sake of simplicity, this work is focused exclusively to smoke effects and its comparisons. Specifically, descriptors depicting the color scheme of the examined input videos are proposed as well as the shape descriptors and time variability descriptors, which are based on the image segmentation method called Alpha Matting. This method is able to distinguish foreground objects from the background, while the foreground objects are described together with their transparency. Video template recordings captured specially for the purpose of this work are included. At the end, the resulting method is supported by an example of the gradually improving smoke effect simulation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Novotný 11.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Novotný 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Novotný 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. 41 kB