velikost textu

Vzájemná komparace výsledků testů kondičních schopností a testů florbalových dovedností mezi českou talentovanou mládeží a mládeží z Kraje Vysočina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzájemná komparace výsledků testů kondičních schopností a testů florbalových dovedností mezi českou talentovanou mládeží a mládeží z Kraje Vysočina
Název v angličtině:
Mutual comparison of fitness test results and floorball skills tests among Czech talented youth and youth from the Vysočina Region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Kovář
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Dragounová
Oponent:
PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
Id práce:
205111
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Florbal, motorické testy, normy, validita, reliabilita, objektivita, Fleissova kappa, expertní analýza, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, dorostenci, dorostenky.
Klíčová slova v angličtině:
Floorball, motor tests, standards, validity, reliability, objectivity, Fleiss’ Kappa, expert analysis, younger male and female pupils, older male and female pupils, junior men, junior women.
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vzájemná komparace výsledků testů kondičních schopností a testů florbalových dovedností mezi českou talentovanou mládeží a mládeží z Kraje Vysočina. Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit úroveň hráčských dovedností a kondičních schopností mezi regionálními výběry mládeže a mládeží z Kraje Vysočina. Pro vzájemné porovnání byly vybrány kategorie mladších, starších žáků a žákyň, dorostenek a dorostenců. Metody: Pro účely této diplomové práce jsem aplikoval metodu kvantitativního výzkumu u kategorií mladších a starších žáků, žákyň, dorostenek a dorostenců ve florbale z Kraje Vysočina. K testování byla použita florbalová testová baterie České florbalové unie, skládající se ze čtrnácti hráčských testů zaměřených na florbalové dovednosti a kondiční schopnosti, z nichž bylo vybráno sedm vědecky standardizovaných testů. Pro určení validity byla využita expertní analýza, pro určení spolehlivosti (reliability) testů proběhlo opakované měření (test – retest) a pro zjištění shody posuzovatelů byla vypočítána hodnota Fleissovo kappa. Výsledky: Porovnání výsledků měření z oddílu z Kraje Vysočina s daty z regionálních výběrů naznačilo, že si dívky (dorostenky a starší žákyně) vedly mnohem lépe a vykazovaly lepší výsledky. Právě v „Modifikovaném testu illinois agility bez hokejky“ překonalo 50. percentil 9 dorostenek, 2 starší žákyně a 1 starší žák. U „Modifikovaného testu illiois agility s hokejkou a míčkem “dosáhlo na percentil 6 dorostenek, 1 dorostenec a 3 starší žáci, hůře si pak vedli mladší žáci, žákyně a starší žáci. Hodnota 50. percentilu byla překonána v testu "Manipulace s míčkem" 6 dorostenkami, 8 dorostenci, 2 mladšími žáky, 4 staršími žákyněmi a 2 staršími žáky. Při testování „Přihrávky v pohybu – levá strana“ 50. percentilu dosáhlo 11 dorostenek, 1 dorostenec, 10 starších žákyň, 7 starších žáků, 3 mladší žákyně a 4 mladší žáci. U testu "Přihrávka v pohybu – pravá strana" překonalo 50. percentilu 7 dorostenek dále pak 4 dorostenci, 3 starší žáci, 12 starších žákyň, 4 mladší žákyně a mladší žák. V testu "Střelba (varianta 1)" si dobře vedli 4 dorostenky, 7 dorostenců, 4 starší žáky a žákyně a jeden mladší žák. V testu "Střelba (varianta 2)" dosáhlo nad 50. percentil 9 dorostenců, 11 dorostenek, 10 starších žáku, 6 starších žákyň, 3 starší žákyně a 4 starší žáci. Ostatní z nich daný percentil nepřekonali. Klíčová slova: florbal, motorické testy, normy, validita, reliabilita, objektivita, Fleissova kappa, expertní analýza, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, dorostenci, dorostenky.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Mutual comparison of results of fitness tests and tests of floorball skills among talented Czech youth and youth from the Vysočina Region. Objectives: The main aim of the Master’s thesis is to evaluate the level of player skills and fitness skills among regional youth teams and youth from the Vysočina Region. For the comparison, the categories of younger and older male and female pupils, and junior men and women were selected. Methods: For the purposes of this Master’s thesis, the method of quantitative research of the categories of younger and older male and female pupils, and junior men and women in floorball from the Vysočina Region was applied. The floorball test battery of the Czech Floorball, consisting of fourteen player tests focused on floorball skills and fitness skills, of which seven scientifically standardized tests were selected, was used for testing. For the determination of validity, an expert analysis was used, a repeated measurement (test – retest) was performed to determine the reliability of the tests, and the Fleiss’ Kappa value was calculated to determine the evaluators’ concordance. Results: The results of the paper, based on the comparison of the data of the club from the Vysočina Region, and the regional teams’ data, showed that girls (junior women and older female pupils) were doing much better and showed better results. It was in the “Modified Illinois Agility Test without a Stick” that the 50th percentile was exceeded by 9 junior women, 2 older female pupils and 1 older male pupil. During the “Modified Illinois Agility Test with Stick and Ball”, the 50th percentile was reached by 6 junior women, 1 junior man and 3 older male pupils, while the younger male and female pupils, and older male pupils did worse. The value of the 50th percentile in the “Ball Handling” test was exceeded by 6 junior women, 8 junior men, 2 younger male pupils, 4 older female pupils and 2 older male pupils. When testing “Pass in Motion – Left Side”, 11 junior women, 1 junior men, 10 older female pupils, 7 older male pupils, 3 younger female pupils and 4 younger male pupils was reached by the 50th percentile. In the “Pass in Motion – Right Side” test, that the 50th percentile was exceeded by 7 junior women, 4 junior men, 3 older male pupils, 12 older female pupils, 4 younger female pupils and one younger male pupil. In the test “Shooting (Variant 1)”, 4 junior women, 7 junior men, 4 older male and female pupils and one younger male pupil were doing well. In the test “Shooting (Variant 2)”, 9 junior men, 11 junior women, 10 older male pupils, 6 older female pupils, 3 older female pupils and 4 older male pupils reached the 50th percentile. The others did not overcome the percentile. Keywords: Floorball, motor tests, standards, validity, reliability, objectivity, Fleiss’ Kappa, expert analysis, younger male and female pupils, older male and female pupils, junior men, junior women.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Kovář 9.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Kovář 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Kovář 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Dragounová 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Martin Tůma, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 153 kB