velikost textu

Rychlostní charakteristiky hráčů fotbalu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rychlostní charakteristiky hráčů fotbalu
Název v angličtině:
Velocity characteristics of soccer players
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Daniel Červenka
Vedoucí:
doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Id práce:
205104
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
elitní sport, testování, explozivní síla, agilita
Klíčová slova v angličtině:
elite sport, tests, explosive stength, agility
Abstrakt:
Abstrakt Název: Rychlostní charakteristiky hráčů fotbalu Cíle: Hlavním cílem práce je na základě vhodného testu ohodnotit a analyzovat rychlostní a agility schopnosti elitních hráčů. Dílčím cílem je analyzovat změnu rychlosti hráče ve formě decelerace a akcelerace před a po otočce do protisměru. Porovnat realizaci pohybového úkolu na pravou a levou stranu těla. Metoda: Měřená skupina čítala 35 hráčů s následnými antropometrickými hodnotami (věk = 20± 3,25 let, výška = 1,87 ± 0,648 m, hmotnost =82± 3,25 kg). Hráči před testováním absolvovali rozcvičení (aktivační strečink, protažení, rozběhání a následná pohybová hra). Testoval se měřený úsek 5 m s následnou otáčkou na předem definovanou otáčkovou stranu a okamžitým během zpět do měřící brány fotobuněk (test 505). Každý hráč absolvoval dva na pravou a dva pokusy na levou stranu. Metoda pro hodnocení kinematiky pohybu byla použita 2D video analýza. Pro zpracování videozáznamu byl použit softwar TEMA Bio (ImageSystems Ltd., Švédsko). Výsledky: Hráči v rámci testu rychlosti dosahovali rozdílných časů na otáčkovou pravou a levou stranu. Tyto rozdíly však nebyli signifikantní. Na prvním kroku při zpomalení a zrychlení nedosáhnou hráči srovnatelné rychlosti. Dokáží srovnat svoje rychlosti až při druhém kroku. U pravé strany využijí hráči délku kroku při 2 a 3. kroku. V případě levé strany využijí délku kroku pouze u 2. kroku. Testovaní z hlediska korelace a Pearsonova korelačního koeficientu při otáčce na levou a pravou stranu srovnatelnou v celkovém čase vychází nesignifikantní vztah (r= 0,24 a p= 0,165). Klíčová slova: koordinace, rychlost, změna směru, akcelerace, decelerace, síla
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Velocity characteristics of soccer players Objectives: The main goal of the thesis id to evaluate and analyze velocity and agility abilities of elite players. Analyze the change direction in velocity in the form of acceleration and deceleration turn over to the opposite direction. Compare the movement task session to the right and left rotating lower limb. Methods: Measured group consisted of 35 players with these athropometric values (age = 20±3,25 years, height = 187 ± 0,648 m, weight = 72 ± 3.25 kg). Players completed the warm-up prior to testing (activation stretching, stretching, warm up and subsequent motion game). Measured tested portion was 5m, followed by turning on the predefined leg and running backwards to the photocell gate (test 505). Each player completed 2 attemps on the right and 2 attemps on the left leg. Method for evaluating the kinematics used 2D video analysis. For video processing software was used Bio TEMA (ImageSystems Ltd., Sweden). Results: Players in test of velocity achieved different times on rotation right and left side. However these differences were not significant. In the first step of slowing and accelerating players do not reach comparable velocity. They can compare velocity on the second step. On right side players will use the stride length at step 2 and step 3. In the case of the the left side, they use step lenght only in 2 step. Testing for correlation and Pearson correlation coefficient and right revolutions comparable in total time results in a non – significant relationship (r= 0,24; p= 0,165). Keywords: coordination, velocity, change direction, acceleration, deceleration, strengh
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Červenka 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Červenka 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Červenka 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 251 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Hráský 152 kB