velikost textu

Zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle §79a až 79g trestního řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle §79a až 79g trestního řádu
Název v angličtině:
The freezing of items and criminal proceeds and of substitute assets according to sections 79a - 79g of the Code of Criminal Procedure of the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petra Vítková
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
205097
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zajišťování majetku, výnos z trestné činnosti, nástroj trestné činnosti, náhradní hodnota
Klíčová slova v angličtině:
Freezing of assets, proceeds of criminal activity, items beeing intended for committing or beeing used for committing a criminal offence, substitute assets
Abstrakt:
Zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnost a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu Abstrakt v českém jazyce Tato práce pojednává o zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a zajištění náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu. Zasazuje předmětnou problematiku do právního řádu České republiky, objasňuje smysl a účel těchto zajišťovacích institutů. Vysvětluje základní užívané pojmy, naznačuje, jak se liší jednotlivé instituty zajištění majetku upravené v trestním řádu. Zdůrazňuje otázku základních lidských práv a s ní spojené vysoké požadavky na proces rozhodování všude tam, kde je do těchto zasahováno. Odpovídá na otázky, co je možné postupem podle § 79a až 79g trestního řádu v trestním řízení zajistit a jakým způsobem, kdo o zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty rozhoduje, včetně rozhodování o stížnostech, upřesňuje, do kdy zajištění trvá. Vysvětluje, co je podstatou zajištění, jaká práva mohou být takovým rozhodnutím omezena a vůči komu lze tímto způsobem v trestním řízení postupovat. Zabývá se možnostmi obrany osoby, jíž byla věc zajištěna. Věnuje se podrobně formálním náležitostem rozhodnutí o zajištění, doručování takového rozhodnutí a vyrozumívání o jeho existenci. Popisuje účinky zajištění, včetně jeho dopadů na jiná než trestní řízení. Vyjadřuje se ke změně důvodu zajištění věci v trestním řízení a ke způsobům, jakým má být na takovou změnu procesně reagováno. Popisuje realizaci zajištění u konkrétních vybraných předmětů, tedy movitých věcí, nemovitostí a peněz na účtu u banky či jiného subjektu, který je oprávněn vést účet pro jiného. Samostatnou pozornost věnuje správě zajištěných věcí. Poukazuje na rozdíl mezi zajištěním majetku v trestním řízení a jeho konfiskací, spočívající v odlišných dopadech na majetkovou sféru pachatele. Pokouší se shrnout zvolenou problematiku tak, aby poskytla ucelený přehled o zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty v českém trestním řízení. Klíčová slova: Zajišťování majetku, výnos z trestné činnosti, nástroj trestné činnosti, náhradní hodnota
Abstract v angličtině:
The freezing of items and criminal proceeds and of substitute assets according to sections 79a – 79f of the Code of Criminal Procedure of the Czech Republic The summary in English This thesis talks about the procedure of freezing of items being intended for using or being used for committing a criminal offence and of freezing of criminal proceeds and of freezing of substitute assets, according to sections 79a – 79f of the Code of Criminal Procedure of the Czech Republic. The topic is put in the frame of the Czech legal regulations, there is described the interpretation and the purpose of the available freezing tools. The meaning of basic expressions is explained more fully. There are indicated the differences between the individual tools used for freezing of assets in the Czech criminal procedure. The subject of basic human rights is highlighted, as well as high requirements asked for each procedure eligible to infringe them. The thesis answers the questions, what can be seized by using the procedure provided in the named provisions, how can it be done and who is the person responsible for such decision, including the procedure of objections and appeals (complaints). There is specified the time period in which is possible to let the asset frozen. The meaning of the used tool is explained especially with regard to the rights which are allowed to be limited and to the person who is obliged to suffer from this limitation. The attention is paid to the formal elements of the decision in greater details and to the delivery of the decision and to its announcement as well. There are described the ways how may freezing of the asset influence not only the criminal procedure but also some other ones. With regard to the possible change of the reason for freezing assets, there is explained the way how the authorities should react. The realization of freezing of selected assets is described in more details: movable things, financial resources in a bank account (or in an account of a different subject who is allowed to manage it for another person) and real estates. The special attention is paid to asset management. The difference between asset freezing and asset confiscation is explained, especially its different impact on the property of a criminal offender. The chosen topic is tried to be summarized in a way to be able to provide the reader a complete view of a freezing of items being intended for using or being used to commit a criminal offence and of criminal proceeds and of substitute assets within the Czech Criminal Procedure. Key words: Freezing of assets, proceeds of criminal activity, items being intended for committing or being used for committing a criminal offence, substitute assets 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Vítková 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Vítková 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Vítková 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 448 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB