velikost textu

Komparace české a španělské právní úpravy prodeje nemovitých věcí povinného v rámci exekučního řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace české a španělské právní úpravy prodeje nemovitých věcí povinného v rámci exekučního řízení
Název v angličtině:
Comparative study of the czech and spanish legal regulation of the sale of real estate belonging to obligated party within the execution proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Silvio Strnad
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
205094
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
exekuce, exekuční řízení, nemovitá věc
Klíčová slova v angličtině:
execution, execution proceedings, real estate
Abstrakt:
Abstrakt Předložená diplomová práce se věnuje právní problematice exekucí prodejem nemovitých věcí povinného, a to z komparativního pohledu. V práci je komparována česká a španělská právní úprava zvoleného užšího tématu z oblasti exekucí. Srovnání se týká jak právní úpravy obsažené v OSŘ a EŘ navzájem, ale i OSŘ, EŘ oproti LEC, jakožto cizozemské právní úpravy. První část diplomové práce se zabývá obecně exekucemi a exekučním řízením s uvedením jednotlivých zásad exekučního řízení a jednotlivých způsobů provedení exekuce. V této části jsou rovněž uváděny příklady stran exekuce prodejem nemovitých věcí a jsou zde komparovány jednotlivé právní úpravy týkající se průběhu exekuce až do samotného zvolení konkrétního způsobu provedení exekuce – prodeje nemovitých věcí povinného. Druhá část práce je věnována již samotnému srovnání vybraných právních úprav stran prodeje nemovitých věcí povinného v rámci exekučního řízení.
Abstract v angličtině:
Abstract The submitted thesis deals with the legal issues of execution proceedings of the sale of real estate belonging to obligated party from a comparative point of view. The thesis compares the Czech and Spanish legal regulations of the chosen narrower topic in the field of execution. The comparison relates both to legal regulation included in the OSŘ and EŘ reciprocally, but also OSŘ, EŘ to LEC as the foreign legal regulation. The first part of the thesis deals with executions generally and the execution proceedings with particular principles of the execution proceedings and the particular ways of distrain. This section also provides examples of the executions illustrated by the sale of real estate and compares particular legal regulations related to the course of the execution of judgment up to chosen particular way of distrain – the sale of real estate belonging to obligated party. The second part of the thesis deals only with the comparison of selected legal regulations about the sale of real property belonging to obligated party in the terms of execution proceedings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Silvio Strnad 911 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Silvio Strnad 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Silvio Strnad 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 345 kB