velikost textu

Odpovědnost za aktivistické umění ve veřejném prostoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za aktivistické umění ve veřejném prostoru
Název v angličtině:
Liability for Protest Art in Public Space
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Matěj Žáček
Vedoucí:
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Id práce:
205093
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Svoboda projevu, Aktivistické umění, Veřejný prostor
Klíčová slova v angličtině:
Freedom of expression, Protest Art, Public Space
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se prostřednictvím fenoménů mediálního aktivismu a kulturní sabotáže zabývá aktivistickým uměním, zejména však následnou právní odpovědností za aktivismus ve veřejném prostoru. Nejdříve jsou v práci rozebrány teoretické základy fenoménů mediálního aktivismu, kulturní sabotáže. Pomocí rozdílných mimoprávních disciplín jsou fenomény porovnány a rozčleněny na několik dílčích aspektů, díky kterým je možné aktivismus v médiích a sabotování mainstreamové kultury lépe pochopit a zařadit do společenského kontextu. Dále se práce všeobecně věnuje pojmu právní odpovědnosti, a to optikou různých právních odvětví práva soukromého a veřejného. Pojem právní odpovědnosti je rozebrán jak z pohledu právní teorie jednotlivých právních odvětví, jejich vzájemnými vztahy v systému práva, platného práva a na něj navazující rozhodovací praxe. Tímto teoretickým základem se práce připravuje na vybrané kazuistické rozbory známých projevů aktivismu, jejichž předmětem jsou státní symboly České republiky. Obsahové jádro této práce tvoří její třetí část, která se věnuje dvěma mediálně známým kauzám uměleckého aktivismu ve veřejném prostoru. Nejdříve se práce věnuje trenýrkové kauze skupiny Ztohoven. Práce zde konfrontuje výroky soudů České republiky a mimo trestněprávní roviny případu se zabývá i majetkoprávními nároky České republiky jako osoby ve smyslu soukromého práva. V případě Tomáše Rafy práce podrobně analyzuje spisový materiál a poukazuje na absurdnost některých úkonů orgánů veřejné moci, které místy připomínají praktiky totalitárního státního zřízení. Pomyslnou spojnici mezi oběma případy tvoří předmět tvrzených útoků na zájmy chráněné právním řádem České republiky, tedy státní symboly. Kauzy se zároveň kategoricky liší v tvrzeném rozporu s právním řádem České republiky, kdy skupině Ztohoven je vyčítána protiprávní forma aktivistického projevu a Tomáši Rafovi naopak jeho obsah. Práce tak jako celek popisuje různé formy uměleckého aktivismu, možné následky jeho střetu s právním řádem a na základě průběhu rozebraných kauz vyvozuje závěry o aktuálním stavu české společnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis follows up the topic of protest art in public space and identifies potential legal responsibilities through the media activism and culture jamming phenomena. The opening of the thesis is focused on key theoretical aspects of media activism and culture jamming in order to understand the concept of protest art. Dividing and comparing mentioned media phenomena required a recourse to the field of media studies to get a comprehensive overview of the need to oppose mainstream culture. The goal set in the second chapter of the thesis is to investigate potential legal impact of protest art coming both from public and civil law. The phenomena of legal responsibility is described from the perspective of legal theory and applicable law first, than from the perspective of judicial practice. Learned theoretical facts are creating a ground for case studies of publicly well known legal conflicts with artistic activists aiming at national symbols. First part of the third chapter follows the Red Shorts case of the Ztohoven activists. Thesis confronts presented courts arguments and decisions along with the issue of Czech Republic’s civil claims for non-material loss. Second case study provides detailed analysis of the case file led on activist painter Tomáš Rafa. Furthemore the thesis demonstrates the absurdity of some legal actions reminding totalitarian practices performed by public authorities. Case studies were chosen because both activistic actiones were considered as an attack against national symbols of Czech Republic. Both cases are very different at the same time when it comes to alleged harm to the interests protected by law. Ztohoven activists were prosecuted for the performed form of their expression, when Tomáš Rafa had to face legal proceedings for the very content of his artistic designs. Thesis in general presents selected expressions of protest art, potential legal impacts of activism and makes conclusions on the present mood in czech society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matěj Žáček 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matěj Žáček 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matěj Žáček 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 195 kB