text size

Mateřství a rodičovství pohledem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Mateřství a rodičovství pohledem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Titile (in english):
Maternity and Parenthood through the view of Labour Law and Social Security Law
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Lucie Filipová
Opponent:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Thesis Id:
205086
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
21/03/2019
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
mateřská dovolená, rodičovská dovolená, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky
Keywords:
maternity leave, parental leave, unemployment benefits, social benefits
Abstract (in czech):
Mateřství a rodičovství pohledem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Abstrakt Tato práce řeší sociální událost těhotenství, mateřství a rodičovství v širších pracovněprávních a sociálněprávních souvislostech. Cílem práce je analyzovat jednotlivé etapy pracovního života zaměstnance odvíjející se od narození dítěte. Pozornost je tak věnována mateřské a rodičovské dovolené, se zvláštním přihlédnutím k omezeným možnostem skončení pracovního poměru během jejich čerpání. V souvislosti s tím jsou řešeny jednotlivé druhy finančních dávek náležející rodičům pečujícím o děti, jejichž cílem je kompenzovat ztrátu příjmu či utlumení výdělečných aktivit, které jsou důsledkem nezbytné osobní péče o dítě. Práce pojednává rovněž o provázanosti jednotlivých institutů pracovního práva a práva sociálního zabezpečení z hlediska účasti zaměstnance v systému nemocenského, důchodového a veřejného zdravotního pojištění s přihlédnutím ke specifickým podmínkám účasti pojištěnců v těchto systémech po dobu, kdy čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou, či pobírají dávky nemocenského pojištění či státní sociální podpory. Pozornost je věnována rovněž finančnímu zabezpečení rodičů v případě ztráty zaměstnání prostřednictvím podpory v nezaměstnanosti, přičemž podrobně je popsán systém stanovení výše této dávky v souvislosti se skončením pracovního poměru v době nebo těsně po skončení rodičovské dovolené. Text práce je proložen praktickými příklady, s nimiž se autorka této práce setkala v průběhu své právní praxe, a doporučeními, která se od nich odvíjí. Současně tyto příklady slouží jako ukázka nejednotnosti přístupu orgánů sociálního zabezpečení při aplikaci právních norem. Text práce je průběžně proložen úvahami de lege ferenda, které vycházejí z jednotlivých problematických institutů a situací, jež jsou v práci označeny a zkoumány. Závěr práce obsahuje kazuistiku založená na konkrétních problémech a dotazech rodičů malých dětí, souvisejících s uplatňováním nároků na výplatu dávek ze systému sociálního zabezpečení. Klíčová slova: mateřská dovolená, rodičovská dovolená, podpora v nezaměstnanosti
Abstract:
Maternity and Parenthood through the view of Labour Law and Social Security Law Abstract This theses deals with the social event of pregnancy, maternity and parenthood in the wider labour and social contexts. The aim of this theses is to analyse the individual stages of the employee's working life based on the birth of the child. Attention is paid to the maternity and parental leave, with particular reference the limited possibilities termination of employment during their drawing. In this context, the different types of financial benefits belonging to parents taking care of children, whose purpose is to compensate for the loss of income or dampening of gainful activities resulting from the necessary personal care of a child. The theses also deals with the interconnection of individual institutes of labour law and social security law in terms of employee's participation in the system of sickness, pension and public health insurance, taking into account the specific conditions of participation of insured persons in these systems while they are taking maternity and parental leave, or receiving sickness insurance or state social support benefits. The attention is also paid to the financial security of parents in the event of loss of employment through the unemployment benefits, describing in detail the system of determining the amount of this benefit in connection with the termination of an employment relationship at or just after the end of the parental leave. The text of the theses is interwoven with the practical examples that the author of this theses encountered during her legal practice and the recommendations that come from them. At the same time, these examples serve to illustrate the inconsistency of the approach of the social security bodies in the application of legal standards. The text of the theses is continuously intertwined with the de lege ferenda considerations, which are based on individual problematic institutes and situations that are labelled and researched in the theses. The conclusion of the thesis contains a case study based on specific problems and questions of parents of young children related to the application of entitlements to the payment of the benefits from the social security systems. Key words: maternity leave, parental leave, unemployment benefits, social benefits
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lucie Filipová 1.38 MB
Download Abstract in czech Mgr. Lucie Filipová 181 kB
Download Abstract in english Mgr. Lucie Filipová 90 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 115 kB
Download Defence's report 192 kB