velikost textu

Léčba dehiscentních ran pomocí V.A.C. sytému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Léčba dehiscentních ran pomocí V.A.C. sytému
Název v angličtině:
Treatment of dehiscent wounds using V.A.C. system
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Černík
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponent:
Bc. Jitka Borkovcová
Id práce:
205084
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komplikované hojení ran, V.A.C. systém, dehiscentní mediální sternotomie
Klíčová slova v angličtině:
complicated wound healing, V.A.C. system, dehiscent media sternotomy
Abstrakt:
Anotace Typ závěrečné práce: Bakalářská práce Téma práce: Ošetřovatelská péče o pacienta s dehiscentní sternotomií Název práce: Léčba dehiscentních ran pomocí V.A.C. systému Datum zadání: 2018-09-30 Datum odevzdání: 2019-04-30 Vysoká škola, fakulta, ústav: Universita Karlova Lékařská fakulta v Hradci králové Ústav sociálního lékařství Oddělení ošetřovatelství Autor práce: Lukáš Černík Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Odborný konzultant: Mgr. Dana Vlášková Oponent práce: Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se dehiscentní mediální sternotomie po kardiochirurgické operaci. V teoretické části v první kapitole popisuji kardiochirurgii, slavné osobnosti a vybrané operace. Ve druhé kapitole píši o hojení ran, jakými stádii rána prochází a jaké jsou komplikace. Tuto kapitolu uzavírám nutriční podporou pacienta v průběhu hojení ran. V poslední kapitole se zabývám hlavním tématem, a to podtlakovou terapií. Nejdříve píši o principech, dělení a o materiálu určeného k této terapii. Také se zaměřuji na specifika podtlakové terapie v kardiochirurgii a na práci sestry v průběhu ní. Tuto kapitolu uzavírám tématem týkajícím se dosavadních poznatků v této terapii. V empirické části zjišťuji dotazníkovou formou u pacientů s dehiscentní sternotomií a u sester pracujících na kardiochirurgii, jak pacient vnímá danou situaci, zda má dostatečné informace a jestli jsou přítomny rizikové faktory pro vznik dehiscence. Získané údaje vyhodnocuji. U sester jsem zjišťoval, zda mají dostatek zkušeností a znalostí o této terapii a zda jsou spokojeni s převazovým materiálem, což se potvrdilo. Také jsem informace pro výzkum čerpal z dokumentace pro objektivizaci údajů. Klíčová slova: komplikované hojení ran, V.A.C. systém, dehiscentní mediální sternotomie Rozsah: 93 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2019
Abstract v angličtině:
Annotations Type of thesis: Bachelor thesis Thesis: Nursing care of patient with dehiscent sternotomy Title of thesis: Treatment of dehiscent wounds using V.A.C system Entry date: 2018-09-30 Date of submission: 2019-04-30 College, Faculty, Institute: Charles University Medical faculty in Hradec Králové Institute of social medicine Department of nursing Author thesis: Lukáš Černík Supervisor: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Consultant: Mgr. Dana Vlášková Opponent thesis: Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of dehiscent media sternotomy after surgery intervention. The aim of the theoretical part was to describe cardiac surgery in general, selected operations and some famous personalities connected with cardiac surgery. Second chapter is focused on wound healing, stages of wound, what are the complications associated with cardiac surgeries and nutritional support of the patient during wound healing. The last chapter of the theoretical part deals with the problematics of vacuum therapy, its principles, different ways of the therapy and material which is needed. It is also focused on the nurse`s skills she needs while providing the therapy. There is also mentioned some of the resent topics which also focused on the topic of vacuum therapy. The purpose of the empirical part was to find out how patients perceive present situation. Whether they have enough information and whether there are risk factors for dehiscence. We used questionnaire as a quantitative method which was given to a group of patients and a group of nurses. Obtained data was then analysed. Results showed that nurses have enough experience and knowledge about the therapy and that they are satisfied with available dressing materials. Keywords: complicated wound healing, V.A.C. system, dehiscent media sternotomy Range: 93 Number of attachments: 6 Year of defense: 2019
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Černík 2.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lukáš Černík 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Černík 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Černík 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 638 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jitka Borkovcová 474 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB