velikost textu

Policejní stres se zaměřením na genderové rozdíly

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Policejní stres se zaměřením na genderové rozdíly
Název v angličtině:
Police Stress and Gender Differences
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Plesníková
Vedoucí:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Id práce:
205078
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
policie|policejní práce|stres|stresory|psychologická péče
Klíčová slova v angličtině:
police|police work|stress|stressors|psychological care
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o velmi aktuálním a důležitém tématu, kterým je stres příslušníků policejních sborů. Text se podrobněji zabývá především možnými příčinami, které mohou stres u policistů způsobovat a rozdíly mezi muži a ženami v oblasti policejního stresu. Třetí kapitola této práce pojednává také o možnostech psychologické podpory v Policii ČR. Součástí diplomové práce je také výzkum, který má část kvantitativní a kvalitativní. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jaké situace jsou pro policisty nejvýznamnějším zdrojem stresu a zda se tyto zdroje liší v závislosti na pohlaví policistů. Kvantitativní výzkum byl realizován pomocí Inventáře pracovního stresu (IPSS) na vzorku 116 respondentů. Bylo zjištěno, že nejvýznamnějším stresorem je pro policisty nadměrné množství administrativní činnosti. Výzkum také prokázal signifikantně vyšší míru policejního stresu u policistek. Kvalitativní šetření bylo provedeno pomocí polostrukturovaného rozhovoru se šesti respondenty a mělo spíše podpůrný charakter. Rozhovor byl realizován především za účelem zjištění možných interpretací výsledků předchozího dotazníkového šetření.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis concerns on very current and important topic, which is the stress of police officers. The text deals in particular with the possible causes that can give rise to stress among police officers and with the differences between men and women in the case of police stress. The third chapter also summarizes the possibilities of psychological support at the Police of the Czech Republic. The thesis also includes research that has a quantitative and qualitative part. The aim of this research is to find out which situations are the most important sources of stress for police officers and whether these resources vary depending on the sex of the police officer. Quantitative research was conducted using the Work Stress Inventory (IPSS) on a sample of 116 respondents. It has been found that the most significant stressor is the excessive amount of administrative activity for police officers. The research also showed a significantly higher level of police stress among female police officers. The qualitative survey was conducted using a semi-structured interview. The sample was six respondents. The interview was conducted mainly to determine possible interpretations of the results of the previous quantitative survey.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Plesníková 1.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Monika Plesníková 808 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Plesníková 307 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Plesníková 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 411 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 154 kB