velikost textu

Studium oxidační degradace tikagreloru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium oxidační degradace tikagreloru
Název v angličtině:
The oxidative degradation study of ticagrelor
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Tonnerová
Vedoucí:
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
Id práce:
205066
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Medicinální chemie (BMEDCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ultravysokoúčinná kapalinová chromatografie, tikagrelor, degradace, oxidace
Klíčová slova v angličtině:
ultrahigh performance liquid chromatography, ticagrelor, degradation, oxidation
Abstrakt:
Tikagrelor je protisrážlivá látka, která se používá jako léčivo při akutních koronárních syndromech. Jaterním metabolismem vzniká aktivní vedlejší produkt, který funguje na principu reverzibilního blokátoru P2Y12 adenosindifosfát receptoru. Tikagrelor je rozpustný v nejméně 50 % (obj.) methanolu. V rámci této práce byla vyvinuta a validována metoda stanovení tikagreloru pomocí ultravysokoúčinné kapalinové chromatografie. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při gradientu mobilní fáze (0-4 min: 20→80 % A; 4-6 min: 80 % A; 6-6,5 min: 80→20 % A; 6,5-8,5 min: 20 % A), kde A označuje acetonitril. Zbylá procenta mobilní fáze doplňuje roztok octanu amonného o koncentraci 20 mmol·dm-3 a pH 8,0. Jako reverzní stacionární fáze byla použita kolona Kinetex C18 100A (100 x 2,1 mm, 1,7 µm; Phenomenex, USA). Retenční čas tikagreloru při těchto podmínkách byl 4,91 min. Dále byla vyvinutá metoda použita ke sledování oxidační degradace tikagreloru peroxidem vodíku. Z výsledků vyplývá, že k oxidačnímu rozkladu 20 % tikagreloru dochází po 7 hodinách oxidace při 50 °C. Stejnou rychlostí zániku účinné látky vznikal jeden degradační produkt, jehož retenční čas byl 3,95 min.
Abstract v angličtině:
Ticagrelor is a platelet aggregation inhibitor drug, used for treatment of patients with acute coronary syndrome. The only active metabolite, a reverse blocator of P2Y12 adenosindiphosphate receptor, is produced by hepatic metabolism. Ticagrelor is soluble in 50 % (vol.) methanol solution. The most efficient separation of ticagrelor using ultrahigh performance liquid chromatography turned out to be in gradient: (0-4 min: 20→80 % A; 4-6 min: 80 % A; 6-6,5 min: 80→20 % A; 6,5-8,5 min: 20 % A; A stands for acetonitrile). Mobile phase is composed of acetonitrile and ammonium acetate buffer (20 mmol·dm-3 and pH 8,0). Reverse stationary phase is Kinetex C18 100A column (100 x 2,1 mm, 1,7 µm; Phenomenex, USA). Retention time of ticagrelor is 4,91 min. The separation method was used to observe the oxidative degradation of ticagrelor. After 7 hours of exposition to hydrogen peroxide solution at 50 °C, 20 % of ticagrelor has degraded. One degradation product was formed at same speed as the degradation of ticagrelor had. Retention time of this degradation product is 3,95 min.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Tonnerová 772 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Tonnerová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Tonnerová 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 152 kB