velikost textu

Vliv posilovacího cvičení na Biokineticu do plaveckého výkonu na 50 m kraul

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv posilovacího cvičení na Biokineticu do plaveckého výkonu na 50 m kraul
Název v angličtině:
Effect of strengthening exercises on Biokinetic to swimming performance at 50 m crawl
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Nezdara
Vedoucí:
Mgr. Daniel Jurák
Oponent:
Mgr. Jitka Pokorná
Id práce:
205059
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Plavecké sporty (51-600500)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Biokinetic, síla horních končetin, technika kraul
Klíčová slova v angličtině:
Biokinetic, upper limb force, crawl technique
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vliv posilovacího cvičení na Biokineticu do plaveckého výkonu na 50 m kraul. Cíl: Cílem práce je zjistit, zda dvouměsíční pohybová intervence realizovaná na plaveckém trenažeru (Biokineticu) ovlivní plavecký výkon na 50 m kraul u studentů UK FTVS. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 5 probandů 2. ročníku navazujícího studia UK FTVS. Výzkumná antropometrická data byla zjištěna pomocí testovacího zařízení TANITA. K zjištění maximální vytrvalostní svalové síly horních končetin a dalších pohybových parametrů, jsme použili přístroj Biokinetic. K zjištění maximálního plaveckého výkonu jsme realizova li plavecký test na 50 m plaveckou technikou kraul. Zájmové aktivity byly zjištěny prostřednictvím dotazníku. Data byla analyzována prostřednictvím MS EXCEL a programu NCSS 2019. Výsledky: Z výsledků vyplývá, že posilovací cvičení na Biokineticu mělo pozitivní vliv na plavecký výkon na vzdálenost 50 m kraul v plaveckém bazénu. V analýze techniky provedení pohybových záběrů na Biokineticu jsme zjistili zvýšení záběrové frekvence, ale snížení celkové dráhy. Nárůst frekvence podle našich výsledků mělo za následek snížení celkové dráhy pohybových cyklů. U všech probandů došlo ke zvýšení výkonu ve wattech na kg hmotnosti. Hodnoty průměrného výkonu u záběru levé ruky se oproti pravé ruce u 4 z 5 probandů zvýšily. Ačkoli je pravá horní končetina všech probandů končetinou dominantní, je zajímavé, že 2 probandi vykazují vyšší silový výkon u levé horní končetiny. Klíčová slova: Biokinetic, síla horních končetin, technika kraulu
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Effect of strengthening exercises on Biokinetic to swimming performance at 50 m crawl. Objectives: The aim of this work is to find out whether a two-month movement interventio n performed on a swimming simulator (Biokinetic) will affect the swimming performance of a 50 m crawl by FTVS students. Methods: Five probands of the 2nd year of the follow-up study at Charles University FTVS participated in the research. The anthropometric data were obtained using the TANITA testing device. To determine the maximum endurance muscle strength of the upper limbs and other movement parameters, we used the Biokinetic device. In order to determine the maximum swimming performance, we carried out a swimming test for 50 m with the crawl technique . Interest activities were identified through a questionnaire. Data were analyzed by MS EXCEL and NCSS 2019. Results: The results show, that the Biokinetic weight training exercises had a positive influe nce on swimming performance at a distance of 50 m crawl in swimming pool. In the analysis of the technique of performing motion shots on Biokinetic, we found an increase in the frame frequency, but a decrease in the overall path. The increased in frequency according to our findings results in a reduction of the total path of the motion cycles. All probands experienced an increase in watts per kg of weight. The mean power of the left hand shot increased compared to the right hand in 4 out of 5 probands. Although the right upper limb of all probands is dominant, it is interesting, that 2 probands show a higher power output in the left upper limb. Keywords: Biokinetic, upper limb force, crawl technique
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Nezdara 2.9 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jaroslav Nezdara 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Nezdara 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Nezdara 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Daniel Jurák 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jitka Pokorná 355 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Irena Čechovská, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Jaroslav Nezdara 419 kB