velikost textu

Vztah kvality života a psychické odolnosti a vytrvalosti u hráčů parahokeje a vozíčkářského rugby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah kvality života a psychické odolnosti a vytrvalosti u hráčů parahokeje a vozíčkářského rugby
Název v angličtině:
Relationship of quality of life and hardiness, relisience and grit in parahockey and wheelchair rugby players
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Jiskrová
Vedoucí:
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Konzultant:
Mgr. Eva Prokešová
Id práce:
205052
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kvalita života, sportovní angažovanost, životní spokojenost, psychická odolnost, psychická vytrvalost, grit, resilience, hardiness, para hokeje, vozíčkářské rugby
Klíčová slova v angličtině:
quality of life, sport engagement, life satisfaction, resilience, hardiness, grit, para ice hockey, wheelchair rugby
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Cíl: Cílem mé práce je zjistit, zda na základě vybraných pozitivních psychologických konstruktů (resilience, hardiness, grit) můžeme predikovat obecnou i sportovně specifickou kvalitu života u sportovců s tělesným postižením. Metody: Studie se zúčastnilo 40 hráčů para hokeje a vozíčkářského rugby (z toho pouze dvě ženy). Pro získání potřebných dat jsme použili dotazník sestavený profesorem Martinem na Wayne State University. Ten obsahuje 6 dílčích částí – obecné informace, životní spokojenost, grit, resilience, sportovní angažovanost a hardiness. K překladu dotazníku byla použita metoda „překladu a zpětného překladu“. K analýze získaných dat jsme použili statistický program IBM SPSS 22.00. Výsledky: Životní spokojenost můžeme nejlépe predikovat na základě hardines (R = 0,686), ale i resilience (R = 0,496) a grit (R = 0,340). Predikovat sportovní angažovanost můžeme pouze na základě resilience (R = 0,374). Doporučujeme hledat další možné pozitivní konstrukty, které by mohly lépe predikovat sportovní angažovanost. Klíčová slova: kvalita života, sportovní angažovanost, životní spokojenost, psychická odolnost, psychická vytrvalost, grit, resilience, hardiness, para hokeje, vozíčkářské rugby
Abstract v angličtině:
Abstrakt anglicky Objectives: This thesis aims to investigate whether we can predict the general and sport- specific quality of life of athletes with physical disabilities based on selected positive psychological constructs (resilience, hardiness and grit). Method: Forty players of para ice-hockey and wheelchair rugby (of which only two were women) underwent this study. The data were obtained by a questionnaire, compiled by Professor Martin from Wayne State University, which contains six parts: general information, life satisfaction, grit, resilience, sports engagement and hardiness. The "translation and reverse translation" method was used to translate the questionnaire. We used the statistical program IBM SPSS 2200 to analyze the obtained data. Results: Life satisfaction can be best predicted on the basis of hardiness (R = 0.686), but also resilience (R = 0.496) and grit (R = 0.340). We can predict sports engagement only based on resilience (R = 0.374). We recommend searching for other possible positive constructs that could better predict sports engagement. Key words: quality of life, sport engagement, life satisfaction, resilience, hardiness, grit, para ice hockey, wheelchair rugby
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Jiskrová 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Jiskrová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Jiskrová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ilona Pavlová, MBA 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 154 kB