velikost textu

Nacistická ideologie ve vztahu k duševně nemocným lidem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nacistická ideologie ve vztahu k duševně nemocným lidem
Název v angličtině:
The Nazi ideology in relation to persons with mental disabilities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Kučerová
Vedoucí:
Mgr. Alena Marková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
Id práce:
205047
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Historická sociologie (HISO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nacistická ideologie, duševně nemocní lidé, nucené sterilizace, nacistické eutanazie, T4, rasová hygiena, eugenika, pojetí národa, druhá světová válka, Pařížská konference, Versailleská smlouva, Německo.
Klíčová slova v angličtině:
Nazi ideology, mental disabilities, sterilization, nazi euthanasia, T4, racial hygiene, eugenic, concept od nation, World War II, Paris conference, Treaty of Versailes, Germany.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce „Nacistická ideologie ve vztahu k duševně nemocným lidem“ se zaměřuje na východiska a myšlenkové proudy této ideologie, jež ve svém důsledku vedly k sociálnímu vyloučení lidí s určitým handicapem, a k jejich následné systematické likvidaci. Přestože lze práci časově ohraničit roky 1933 – 1945, sleduje také vývojovou linii vybraných vědeckých disciplín, které se do formování nacistické ideologie významně promítly. Primárně se tak jedná o vědu historickou, lékařské obory, genetiku, rasovou hygienu, vznik vědy eugenické a další příbuzné disciplíny. Práce dále zohledňuje dobovou hospodářskou situaci s jejími mnohými sociálními problémy, které vyvstaly v důsledku uspořádání světa po první světové válce a proměn tehdejšího sociálního světa. Práce dále zachycuje proces změn v postavení duševně nemocných lidí v běhu dějin. V neposlední řadě popisuje praktické důsledky těchto změn, jimiž byly „nucené sterilizace“ a „eutanazie“ dětí i dospělých. Nacistická ideologie je v tomto ohledu nahlížena v rovině legislativní, teoretické s širším historickým kontextem a v rovině praktické v podobě důsledků dvou předchozích. Klíčová slova: nacistická ideologie, duševně nemocní lidé, nucené sterilizace, nacistické „eutanazie“, program T4, rasová hygiena, eugenika, pojetí národa, druhá světová válka, Pařížská konference, Versailleská smlouva, Německo.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis „Nazi ideology in relation to mentally ill people” focuses on starting points and ideas of this ideology, which in its consequences led to social exclusion and subsequent systematic extermination of people with a certain handicap. Although the thesis is limited in time from 1933 – 1945, it also follows development line of selected scientific disciplines, which were significantly reflected in the Nazi ideology. Primarily it concerns historical science, medical disciplines, genetics, racial hygiene, eugenic origins and other related disciplines. The thesis also takes into account the economic situation of that time with its many social problems which arose as a result of the new geopolitical arrangement after the World War I and the changes in the social world of that period and it also captures the process of changes in the social status of mentally ill people in the course of history. Last but not least, it describes the practical consequences of these changes, which were “forced sterilization” and “euthanasia” of both children and adults. The Nazi ideology is viewed in this regard from three perspectives: legal, theoretical with a broader historical context and on the practical level in the form of the consequences of the two previous perspectives. Key words: nazi ideology, mental disabilities, sterilization, nazi euthanasia, T4, racial hygiene, eugenic, concept of nation, World War II, Paris conference, Treaty of Versailles, Germany.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Kučerová 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Kučerová 359 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Kučerová 357 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Alena Marková, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Vávra, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 152 kB